ინფორმაცია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად:

 • მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ღია სამთო სამუშაოების და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ხელმძღვანელი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ქანების თვისებების და მასივში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევის განყოფილების ხელმძღვანელი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების, საიმედოობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალების და სამთო ნარჩენების გადამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს, რომელთაც გააჩნიათ დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული (მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი) ხარისხი.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებმა განცხადებას თან უნდა დაურთონ:

 • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV)
 • აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ და საერთა-შორისო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი მასალები, (მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
 • ერთი სამეცნიერო ნაშრომის / სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს/კვლევის უნარს
 • შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (საკვლევი პრობლემები, მოსალოდნელი შედეგები, კომერციალიზაციის პოტენციალი, საჭირო რესურსები და ა. შ.)
 • სახელშეკრულებო (არასაბიუჯეტო) სამუშაოების ჩამონათვალი დაფინანსების ოდენობის ჩვენებით
 • სამეცნიერო გრანტების ჩამონათვალი
 • პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი
 • შესაბამისი დარგის სამი მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომენდაცია გაუწიონ განმცხადებელს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა, მისამართი)

საბუთების მიღება იწარმოებს გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში.
მისამართი: 0186, თბილისი, ე. მინდელის ქ. N7, ოთახი N215 (10 სთ-დან - 18 სთ-მდე, შაბათ-კვირის გარდა)
ტელ: 324-716; 329-116;
ფაქსი:
325-990
ვებ მისამართი:  www.mining.org.ge
პასუხისმგებელი პირი: თ. ახვლედიანი
საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2006 წლის 24 აგვისტო.
კონკურსი ჩატარდება 29 აგვისტო - 8 სექტემბრის ფარგლებში.
კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 8 სექტემბერს.

                                                                                                                                                                          24.07.06


სამეცნიერო განყოფილებების გამგის / მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში დაშვებულ კანდიდატთა
ნ უ ს ხ ა

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილება:

 • ლევან ჯაფარიძე

 1. ღია სამთო სამუშაოების და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება:

 • სერგო ხომერიკი 

 1.  წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალების და სამთო ნარჩენების გადამუშავების განყოფილება:
 • თეიმურაზ მეჭურჭლიშვილი

 • ელგუჯა ჩაგელიშვილი
 1. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების საიმედობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილება:
 • ლევან მახარაძე

 • დავით პატარაია 
 1. ქანების თვისებების და მასივში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევის განყოფილება:
 • თამაზ იამანიძე

 • ომარ ლანჩავა 
 • ნუგზარ კუკულაძე 
 • გიორგი ბალიაშვილი

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე ნ. ჩიხრაძე
საფუძველი: საკონკურსო კომისიის დადგენილება, ოქმი #1

                                                                                                                                                                         
25.08.06


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა # 52 
ქ. თბილისი                                                              25 აგვისტო 2006 წ. 


         სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელი/მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობების დასაკავებლად საკონკურსო კომისიის 2006 წლის 25 აგვისტოს სხდომის ოქმის გათვალისწინებით, ვბრძანებ:
    1. საკონკურსო კომისიის დასკვნითი სხდომა გაიმართოს 2006 წლის 

1 სექტემბერს.
    2. საკონკურსო კომისიის დასკვნით სხდომაზე განხილულ იქნას კონკურსში დაშვებულ კანდიდატთა საბუთები და მოეწყოს მათთან გასაუბრება.
    3. საკონკურსო კომისიამ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება.


                                                                                                                              დირექტორის მოვალეობის 
                                                                                                                              შემსრულებელი ნ. ჩიხრაძე

 

                                                                                                                                                                         
25.08.06


 

განცხადება

              2006 წლის 1 სექტემბერს 13 საათზე ჩატარდება საკონკურსო კომისიის სხდომა, რომელიც მიეძღვნება სამეცნიერო განყოფილების გამგის/მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში დაშვებულ კანდიდატთა საბუთების განხილვას, მათთან გასაუბრებას და გადაწყვეტილების მიღებას.

                                                                                                                                               საკონკურსო კომისია

                                                                                                                                                                         
25.08.06


სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის / მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

საკონკურსო კომისიის 2006 წლის 1 სექტემბრის კენჭისყრის საფუძველზე სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის / მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობების დასაკავებლად წარდგენილი არიან:

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილებაში:

 • ლევან ჯაფარიძე

 1. ღია სამთო სამუშაოების და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილებაში:

 • სერგო ხომერიკი 

 1.  ქანების თვისებების და მასივში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევის განყოფილებაში:
 • გიორგი ბალიაშვილი

 1. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების საიმედობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილებაში:
 • ლევან მახარაძე

 1. წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალების და სამთო ნარჩენების გადამუშავების განყოფილებაში:
 • თეიმურაზ მეჭურჭლიშვილი

                                                                                                                      საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე
                                                                                                                                                                 ნ. ჩიხრაძე
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
  4.09.06