სსიპ   გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს

ღია კონკურსს

სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად:

I. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავების  და კომპლექსული მექანიზაციის განყოფილება

 

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორიაში:

1. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                     1  საშტატო ერთეული

2. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                     0,5  საშტატო ერთეული

3. მეცნიერი თანამშრომელი                                       1  საშტატო ერთეული

 

საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში:

1. მეცნიერი თანამშრომელი                                      2  საშტატო ერთეული

 

კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორიაში:

1.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                    3  საშტატო ერთეული

2.  მეცნიერი თანამშრომელი                                     3  საშტატო ერთეული

3.  მეცნიერი თანამშრომელი                                     0,5  საშტატო ერთეული

4.  მეცნიერი თანამშრომელი                                     0,5  საშტატო ერთეული

 

II.  აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება:

 

ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში:

1. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი                    1  საშტატო ერთეული

2. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                    1  საშტატო ერთეული

3. მეცნიერი თანამშრომელი                                     3  საშტატო ერთეული

 

მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში:

1.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                    2  საშტატო ერთეული

2.  მეცნიერი თანამშრომელი                                     2  საშტატო ერთეული

 

აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში:

1.  მეცნიერი თანამშრომელი                                     2  საშტატო ერთეული

 

 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი.

უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის  თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ იგი არის დოქტორანტი  ან აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი.

მეცნიერი თანამშრომლის  თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთონ:

ა)   განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ბ)   განმცხადებლის ავტობიოგრაფია;

გ) შესაბამისი აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი  დიპლომის ასლი;

დ) გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი მასალები (მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში);

ე) ერთი სამეცნიერო ნაშრომის/სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს/კვლევის უნარს;

ვ) სამეცნიეროკვლევითი სამუშაოებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მათ შორის ბოლო 5 წლის  განმავლობაში);

ზ) სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

თ) პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი.

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში

მისამართი: ქ. თბილისი, ე. მინდელის #7  (10 სთ-დან 17 სთ-მდე, შაბათ-კვირის გარდა).

საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა        2012 წლის   10  იანვარი

კონკურსი ჩატარდება                                       2011 წლის   12 და 13 იანვარს.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:  ტელ:  232 47 16;   232 59 90;   232 61 78

www.mining.org.ge

სამთო ინსტიტუტი