სსიპ   გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს

ღია კონკურსს

სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავების  და კომპლექსული მექანიზაციის განყოფილების, კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორიაში:

  1.  მეცნიერი თანამშრომელი                                     0,5  საშტატო ერთეული.

            მეცნიერი თანამშრომლის  თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

  კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთონ:

  1.  განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

  2.  განმცხადებლის ავტობიოგრაფია;

  3. შესაბამისი აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი   დიპლომის ასლი;

  4. გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი მასალები (მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში);

  5. ერთი სამეცნიერო ნაშრომის/სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს/კვლევის უნარს;

  6. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში);

  7.  სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

  8. პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი.

   საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში

   მისამართი: ქ. თბილისი, ე. მინდელის 7 (10სთ-დან - 17სთ-მდე, შაბათ-კვირის გარდა).

   საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა    2012 წლის   28  თებერვალი

  კონკურსი ჩატარდება       2012 წლის    29 თებერვალს

   დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:  ტელ:  232 47 16;   232 59 90;   232 61 78

  www.mining.org.ge

  სამთო ინსტიტუტის დირექცია