სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს
ღია კონკურსს

     სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული
     მეცნიერი თანამშრომელი - 5 საშტატო ერთეული

2. ღია სამთო სამუშაოების და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული
     მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული

3. ქანების თვისებების და მასივში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევის განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული
     მეცნიერი თანამშრომელი - 2 საშტატო ერთეული

4. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების საიმედობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 4 საშტატო ერთეული
     მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული

5. წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალების და სამთო ნარჩენების გადამუშავების განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული
     მეცნიერი თანამშრომელი - 4 საშტატო ერთეული

     მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი.
     უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ იგი არის დოქტორანტი (ასპირანტი) ან აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი.
     მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი.

     კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთონ:
     ა) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
     ბ) განმცხადებლის ავტობიოგრაფია;
     გ) შესაბამისი აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
     დ) გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი მასალები (მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
     ე) ერთი სამეცნიერო ნაშრომის/სტატიის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით უკეთესად წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალს/კვლევის უნარს;
     ვ) სახელშეკრულებო (არასაბიუჯეტო) სამუშაოების ჩამონათვალი დაფინანსების ოდენობის ჩვენებით (მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
     ზ) სამეცნიერო გრანტების ჩამონათვალი;
     თ) პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, გამოყენების აქტების და სამეცნიერო მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი.
     ი) შესაბამისი დარგის სამი მეცნიერის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც შეიძლება რეკომენდაცია გაუწიონ განმცხადებელს (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა, მისამართი);

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში,
მისამართი: ქ. თბილისი, ე. მინდელის #7, (10 სთ-დან - 18 სთ-მდე, შაბათ-კვირის გარდა).
საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2006 წლის 4 ოქტომბერი.
კონკურსი ჩატარდება 5 - 13 ოქტომბრის ფარგლებში.
კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 13 ოქტომბერს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
ტელ: 324716; 325990; 329116.
ვებ მისამართი: 
www.mining.org.ge;  www.mes.gov.ge (კონკურსები)

                                                                                                                     დირექტორის მოვალეობის
                                                                                                                     შემსრულებელი ნიკოლოზ ჩიხრაძე

                                                                                                                                                                            4.09.06 სამეცნიერო განყოფილებების გამგის / მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში დაშვებულ კანდიდატთა
ნ უ ს ხ ა

1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. ედგარ მატარაძე
     უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ავთანდილ აბესაძე
                                                                                                             2. იური რეხვიაშვილი
                                                                                                             3. თეიმურაზ ფირცხალავა
     მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        5 საშტატო ერთეულზე 1. სვეტლანა დემეტრაშვილი
                                                                                                             2. ზაზა ხოფერია
                                                                                                             3. გრიგოლ შატბერაშვილი
                                                                                                             4. მურად ბასილაძე
                                                                                                             5. ბადრი გოცაძე
                                                                                                             6. ეკატერინე ბანცური

2. ღია სამთო სამუშაოების და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება:
    მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. რუდოლფ მიხელსონი
    უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ნუგზარ კუკულაძე
                                                                                                             2. ვლადიმერ ლორთქიფანიძე
                                                                                                             3. გენო კუკულაძე
                                                                                                             4. ტარიელ ელიზბარაშვილი
                                                                                                             5. აბესალომ ესაკია
    მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ალექსანდრე აფრიაშვილი
                                                                                                             2. თემურ ფხოველიშვილი
                                                                                                             3. ზურაბ კუჭუხიძე

3. ქანების თვისებების და მასივში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევის განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. ომარ ლანჩავა
     უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ფელიქს ბეჟანოვი
                                                                                                             2. შალვა მალაშხია
                                                                                                             3. თამაზ გობეჯიშვილი 
                                                                                                             4. რობერტ სამადაშვილი 
     მეცნიერ თანამშრომელი -
                                                                        2 საშტატო ერთეულზე 1. ნებული სარჯველაძე
                                                                                                             2. მარინე ლოსაბერიძე
                                                                                                             3. თინათინ უგრეხელიძე
                                                                                                             4. მერაბ თათარიშვილი

4. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების საიმედობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი -
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. დავით პატარაია
                                                                                                             2. კახი ხატიაშვილი
    უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        4 საშტატო ერთეულზე 1. მედგარ გელენიძე
                                                                                                             2. ლევან გავაშელი
                                                                                                             3. მარადი ჯანგიძე
                                                                                                             4. ვლადიმერ სილაგაძე
    მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. სვეტლანა სტერიაკოვა
                                                                                                             2. ალექსანდრე ქართველიშვილი
                                                                                                             3. დავით გელენიძე

5. წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალების და სამთო ნარჩენების გადამუშავების განყოფილება:
   მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. ელგუჯა ჩაგელიშვილი
 
   უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. გურამ აბაშიძე
                                                                                                             2. აკაკი ფეიქრიშვილი
                                                                                                             3. ჯემალ კაკულია
   მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        4 საშტატო ერთეულზე 1. ზაზა ჩიკვილაძე
                                                                                                             2. ლალი ღურჭუმელია
                                                                                                             3. მანანა თუთბერიძე
                                                                                                             4. მიხეილ გამცემლიძე 
                                                                                                             5. ნანა ხუნდაძე
                                                                                                             6. მერაბ წიკლაური

4.10.06სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის კონკურსის შედეგები
განყოფილებებში თანამდებობების მიხედვით

1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. ედგარ მატარაძე
     უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ავთანდილ აბესაძე
                                                                                                             2. იური რეხვიაშვილი
                                                                                                             3. თეიმურაზ ფირცხალავა
     მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        5 საშტატო ერთეულზე 1. სვეტლანა დემეტრაშვილი
                                                                                                             2. ზაზა ხოფერია
                                                                                                             3. გრიგოლ შატბერაშვილი
                                                                                                             4. მურად ბასილაძე
                                                                                                             5. ბადრი გოცაძე
                                                                                                             
2. ღია სამთო სამუშაოების და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება:
    მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. რუდოლფ მიხელსონი
    უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ნუგზარ კუკულაძე
                                                                                                             2. ვლადიმერ ლორთქიფანიძე
                                                                                                             3. ტარიელ ელიზბარაშვილი
     მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ალექსანდრე აფრიაშვილი
                                                                                                             2. თემურ ფხოველიშვილი
                                                                                                             3. ზურაბ კუჭუხიძე

3. ქანების თვისებების და მასივში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევის განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. ომარ ლანჩავა
     უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. ფელიქს ბეჟანოვი
                                                                                                             2. თამაზ გობეჯიშვილი 
                                                                                                             3. რობერტ სამადაშვილი 
     მეცნიერ თანამშრომელი -
                                                                        2 საშტატო ერთეულზე 1. ნებული სარჯველაძე
                                                                                                             2. მარინე ლოსაბერიძე
 
4. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების საიმედობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილება:
     მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი -
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. დავით პატარაია
     უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        4 საშტატო ერთეულზე 1. მედგარ გელენიძე
                                                                                                             2. ლევან გავაშელი
                                                                                                             3. მარადი ჯანგიძე
                                                                                                             4. ვლადიმერ სილაგაძე
    მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. სვეტლანა სტერიაკოვა
                                                                                                             2. ალექსანდრე ქართველიშვილი
                                                                                                             3. დავით გელენიძე

5. წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალების და სამთო ნარჩენების გადამუშავების განყოფილება:
    მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 
                                                                        1 საშტატო ერთეულზე 1. ელგუჯა ჩაგელიშვილი
    უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        3 საშტატო ერთეულზე 1. გურამ აბაშიძე
                                                                                                             2. აკაკი ფეიქრიშვილი
    მეცნიერ თანამშრომელი - 
                                                                        4 საშტატო ერთეულზე 1. მიხეილ გამცემლიძე
                                                                                                             2. ლალი ღურჭუმელია
                                                                                                             3. მანანა თუთბერიძე
                                                                                                             4. მერაბ წიკლაური


4.13.06