ს.ს.ი.პ. -  გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს
ღია კონკურსს

     ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად.
     კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი (მათ შორის 2 წელი სამთო დარგში), აგრეთვე სამეცნიერო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის გამოცდილება.
     დირექტორი აირჩევა 4 წლის ვადით.
     მსურველებმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთონ:

  • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

  • ავტობიოგრაფია;

  • განათლების და აკადემიური ხარისხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

  • ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან;

  • ინსტიტუტის განვითარების ხედვა-პროგრამა;

  • სამეცნიერო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის დამადასტურებელი საბუთები.

     საკონკურსო საბუთების მიიღება იწარმოებს ს.ს.ი.პ. _ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში 10 სთ-დან 17 სთ-მდე შაბათ-კვირის გარდა.
     მისამართი:  ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. N7, ოთახი N215. 
     საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2007 წლის 17 ივლისი.

     კონკურსი ჩატარდება 18 ივლისს.

    დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ:
    ტელეფონი: 32-91-16
    ფაქსი: 32-59-90

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო  
03.07.2007

 


ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის
დასაკავებლად
ღია კონკურსის შედეგები

                                                                        

     2007 წლის 18 ივლისს ჩატარდა კონკურსი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 2მა კანდიდატმა: დოქტორმა ნ.ჩიხრაძემ და დოქტორმა ლ. გავაშელმა. სამეცნიერო საბჭოს 13 წევრიდან 10მა ხმა მისცა ბატონ ნ.ჩიხრაძეს. ხმათა უმრავლეობით სამთო ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა დოქტორი ნიკოლოზ ჩიხრაძე.

19.07.2007