მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია  

გურამ სერგოს ძე აბაშიძე  

ე.მინდელის ქ.7
IV სართული, ოთახი 447
ტელ.: +(995 32) 2210230
ელ-ფოსტა: 
abashidze@mining.org.ge

                  guramiabashidze@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი: 20.04.1936 წ.
  განათლება:

1954-1959 _ საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიურ-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

1961-1966 _ მოსკოვის სამშენებლო კონსტრუქციების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ასპირანტი

  სამეც./აკად.ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (1993)
  წოდება: პროფესორი
  თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 1966-1975 _ პოლიმერების გადამუშავებისა და გამოყენების სპეციალური საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიურო, ქიმიურ–ტექნოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი

1975-დღემდე _ სამთო ინსტიტუტი

1975-2006 - მიწისქვეშა ნაგებობების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის

ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

2006-2011 - მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისა და წიაღისეულის დამუშავების

gანყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა მშენებლობა

 • მასალათმცოდნეობა

  შერჩეული პუბლიკაციები:
150-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორის:
 • ბოჭკოებით გაძლიერებული კომპოზიტები ეპოქსიდურ-პოლისულფიდური მატრიცით, ქარის ენერგეტიკული სისტემებისთვის. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი)

 • მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის. მე–7 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი. ბუქარესტი, ტომი 18, 2017, გვ.47-50 (თანაავტორები: ო.ლანჩავა, დ.წვერავა)

 • ულტრაწვრილმარცვლოვანი კომპოზიტების მიღება ფხვნილების მექანიკური ლეგირებით და დინამიკურ პირობებში კონსოლიდაციით (Fabrication of Ultrafine Grained Composites by Mechanical Alloying and Dynamic Consolidation of Powders).  16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-68-1/ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book 6, Vol. 1, 119-126 pp. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი გ.მესტვირიშვილი).

  DOI: 10.5593/SGEM2016/B61/S24.016

 • მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თბილისი, 2015. გვ. 153–156 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე).

 • ჰიბრიდული ბოჭკოებით და ნანოფხვნილებით გაძლიერებული კომპოზიტები ქარის ტურბინების ფრთებისთვის (Hybrid fiber and nanopowder reinforced composites for wind turbine blades). "მასალათმცოდნეობის და ტექნოლოგიების ჟურნალი", ტ.4, #1, გვ. 60-67, ELSEVIER. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი) http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.01.002

 • Composite Materials Reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS, აშშ (კონფერენციის მასალები), 2014. (თანაავტორი: ნ.ჩიხრაძე) .

 • ჰიბრიდული ბოჭკოებით გაძლიერებული პოლიმერული კომპოზიტები შემსუბუქებული კონსტრუქციებისათვის (Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures). Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. pp. 306-315. Tbilisi, Georgia, 2014 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა).

 • Synthesis of bulk nanostructured materials in dynamic conditions. 3RD International Conference "Nanotechnologies", October 20-24 , 2014. pp. 25 (Co-authors: N. Chikhradze, F. Marquis, A. Gigineishvili, M. Chikhradze) .

 • The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. Processing of 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014. Vol. II, pp. 393-400, Bulgaria 17-26 June, 2014 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა) .

 • Investigation of Polymer Composites for Wind Turbines Blades. Book: Recent Advances in Composite Materials for Wind Turbine Blades. Chapter 11, Applications (AMSA) Academic Publishing Ltd pp.195-205, 2013 (თააავტორი: ნ.ჩიხრაძე).

 • Development and Performance of New Gadolinium and Boron Containing Radiation-Absorbing Composite  Systems.   JOM, June 2013, Volume 65, Issue 6, pp. 728-738  (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე ფ.მარკუსი, ლ.ქურდაძე) .

 • Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS2013 Supplemental Proceedings. Published Online: 25 FEB 2013, DOI: 10.1002/9781118663547.ch67 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე) .

 • შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის დაპროექტების სრულყოფისათვის“ – ჟ.“მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1–3, გვ: 93–96, 2012 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, გ.ბეზარაშვილი, დ.პეტრიაშვილი).

 • Properties of Basalt Plastics and of Composites Reinforced by Hybrid Fibers in Operating Conditions. თავი წიგნისა: “Composites and Their Applications” Edited by Ning Hu, In Tech, თავი 10, pp.221-246, 2012 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე) .

 • Polymer Composite Based on Hybrid Reinforcing Structures. Information and innovations: Views, Trends, Prospects 1-2'2012. pp 58-62  (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.ფხალაძე).

 • Stabilization and Reinforcing of the Polyolefins. Proceedings, 12 Int. Multidisciplinary scientific Geoconference. Albena, Bulgaria; 2012 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე) DOI: 10.5593/SGEM2012/S21.V4017 .  

 • MC Calculation  of Optimal Gd and B Containing Composition for Effective Protection From Gamma and Neutron Irradiation, Supplemental Proceedings: Volume3: General Paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), San Diego, 2011 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ლ.ქურდაძე).

 • Optimization of Gd and B containing Composition for Application in Extreme Condition. 11th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2011, v.1, pp.149-156 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ლ.ქურდაძე) DOI: 10.5593/SGEM2011/S19.101.

 • Composite on the Basis of Basalt and Carbon Hybrid Fibers. სამეცნ. ტექნ.ჟურნალი ”მშენებლობა” №2(9),  2008. გვ: 7-12 (თანაავტორი: თ.ხმელიძე)

 • Advanced Binder Obtained by Use of Oxide and Carbide Powder for Particular Polymeric Composites. 2008 World Congress on Powder Metallurgy and Particulate materials, June 8-12, 2008, Washington, D.C. pp:105-109 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.უშკინ და სხვ.).

 • Method of calculation of bending wooden building constructions with consideration of required fire resistage. ამეცნ. ტექნ.ჟურნალი ”მშენებლობა” №3(6), 2007. გვ: 18-23 (თანაავტორი: თ.ხმელიძე).

 • Basalt reinforced plastics: Some operating properties. Materials Science Forum (Volumes 561-565 (PART 1), 2007. pp. 671-674. (co-authors: N.Chikhradze, Fernand D.S. Marquis)
 • Термогравиметрическое исследование некоторых полимерных композиций. НАН Грузии, Серия Химическая, №1-3, 2007. ст:34-37 (соавтор Л.Гурчумелия)
 • თბილისის მეტროპოლიტენში ბრტყელი ძირის ფილის გამოყენების შესახებ. სამეცნ. ტექნიკ. ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. №4(28), 2007. გვ:44-45 (თანაავტორები: თ.ჭურაძე. კ.ყურაშვილი და სხვა).

 • მონოლითურ-წნეხილი ბეტონის გამოყენება თბილისის მეტროპოლიტენის გვირაბებში. სამეცნ. ტექნიკ. ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. №4(28), 2007. გვ:29-30 (თანაავტორები: მ.გრძელიშვილი, ა.ყურაშვილი და სხვ.)

 • თბილისის მეტროპოლიტენის ერთთაღიანი სადგურები. სამეცნ. ტექნიკ. ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. №4(28), 2007. გვ: 26-28  (თანაავტორები: თ.ჭურაძე. კ.ყურაშვილი და სხვა).

 • მეტროპოლიტენის გვირაბის სამაგრზე მიწისქვეშა წყლების დაწოლის ექსპერიმენტული კვლევა, სამეცნ. ტექნიკ. ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. №2, 2007. გვ:40-41 (თანაავტორები: თ.ჭურაძე. კ.ყურაშვილი და სხვა).

 • The description of development of Exogenic Fire in Underground Structures. Bull.Georg.Nati.Acad.Sci, 173 3, 2006. pp:537-539 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ა.ფეიქრიშვილი)
 • Новый композит на основе модифицированной фенолформальдегидной смолы и базальтовой ткани. Изд. А.Н. Грузии. Серия химическая, Т.32 №1-2, 2006. ст: 221-223 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე და სხვ.)
 • Durability of the Composite Based on Copper and Tungsten. Bull.Georg.Acad.Sci, 173 № 1, 2006. pp:113-115 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.პაპავა).
 • გვირაბების მოვლა-შენახვა და რეკონსტრუქცია. ლაბორატორიული სამუშაოები. საქ.ტექნიკ.უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2006. გვ:14 (თანაავტორები: კ.ჭურაძე, კ.კობახიძე).
 • ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმები მშენებლობაში. სამეცნ.ტექნ. ჟურნალი ”მშენებლობა”№3, 2006. გვ:38-45 (თანაავტორები: თ.ხმელიძე, რ.მახვილაძე).
 • ზოგიერთი პოლიმერული კომპოზიციის თერმოჟანგვით დესტრუქციის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია №1-2, ტომი 32, 2006 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ნ.ჩიხრაძე, გ. პაპავა).
 • Математическое описание развития  пожара в транспортных тоннелях. Подземное пронстранство мира, № 2-3, Москва, 2004. с. 70-71. 
 • მიწისქვეშა ნაგებობების კონსტრუქციების იზოლაცია მიწისქვეშა წყლებისაგან და აგრესიული გარემოსაგან. ჟურნალი "ტრანსპორტი", №2, 2004. გვ. 3-4 (თანაავტორები: თ.ჭურაძე, კ.კობერიძე).
 • Методика определения параметров ж.б анкерного крепления с учетом технологии сооружения автодорожного тоннеля. Материалы междунородной конференции в Сочи, 2003. с. 33-34 (соавтор В.Гоглидзе).
 • Защита от коррозии подземных сооружений. Горный журнал, № 2(9), Тбилиси, 2002. с. 34-35 (соавтор М.Хитаришвили).
 • საქართველოში მოქმედი უსაფრთხოების წესები (II რედაქცია). შსს ხანძარსაწინა- აღმდეგო დეპარტამენტის გამომცემლობა, თბილისი, 2002 (თანაავტორები: გ.თალაკვაძე, თ.ლომაური და სხვა).
 • აგრესიულ გარემოში ექსპლოატირებული გვირაბის კონსტრუქციების ხანმედეგობის პროგროზირების საკითხისათვის. ,,ტრანსპორტი’’, #2, თბილისი, 2001. გვ. 41-42.
 • უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის დიდი მასშტაბის ხანძრების შემთხვევაში. საერთაშორისო კონფერენციის შ.კ. ,,შრომის დაცვა, ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია’’, თბილისი, 2000. გვ. 15-16.
 • ხანძრისას სამაგრზე მოსული თბილი ნაკადის გაანგარიშება. შსს აკადემიის შრომათა კრებული, 2000. გვ. 146-148.
 • ეკოლოგიური საშიშროების განსაზღვრის შესაძლებლობა დიდი მაშტაბის ხანძრების შემთხვევაში. შსს აკადემიის შრომათა კრებული, 2000. გვ. 144-146.
 • ხანძრებისაგან გამოწვეული ეკოლოგიური საშიშროების შეფასება. შსს აკადემიის შრომათა კრებული, თბილისი, 2000. გვ. 49-50.
 • ეკოლოგიურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული დიფუზიის ამოცანების შესახებ. შსს აკადემიის შრომათა კრებული, თბილისი, 2000. გვ. 15-16.
 • Бентонитовые глины Грузии для предупреждения и тушения пожаров. Сб. трудов ВНИИПО, М., 1999. с. 18-19.
 • სამთო გვირაბებში ხანძრის განვითარების პროცესის ამსახველ განტოლებათა სისტემაში შემავალი მახასიათებლების განსაზღვრა. შსს აკადემიის შრომათა კრებული, თბილისი, 1999. გვ. 283-288.
 • ნორმატიული დოკუმენტების სისტემა მშენებლობაში და მისი ერთერთი შემადგენელი ნაწილი – კომპლექსი `სახანძრო უსაფრთხოება’’. შსს აკადემიის შრომათა კრებული", თბილისი, 1999. გვ. 301-304.
 • ტემპერატურათა ცვლილება სამთო გვირაბის გასწვრივ. "შსს აკადემიის შრომათა კრებული", 1999. გვ. 280-282.
 • ძირითადი დებულებანი შრომის დაცვის სამუშაოების ორგანიზაციის შესახებ ნავთობ-გაზმომპოვებელ მრეწველობაში. დარგობრივი ნორმები 2.11–97. საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო, 1998. გვ. 82 (თანაავტორები: გ.ტაბატაძე, გ.ბერაია).
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ხანძრის განვითარების პროგნოზირება და წვის პროდუქტების ტოქსიკურობის შეფასება. სამთო ჟურნალი, #1, თბილისი, 1998. გვ. 51-53.
 • სასწავლო შახტის ლაბორატორიის აგრესიული გარემოს კვლევა და ანტიკოროზიული ღონისძიებების პრაქტიკა. სტუ-ს შრომები, #1 (42), თბილისი, 1997. გვ. 60-73 (თანაავტორები: ბ.დემეტრაძე, დ.ჩაჩუა).
 • გაზის მრეწველობის საწარმოო დარგობრივი წესები 2.13-97. საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტრო, 1997 (თანაავტორები: გ.ტაბატაძე, გ.ბერაია).
 • К методу расчета деревянных конструкций на огнестойкость. Сб. трудов ЛИСИ, Санкт-Петербург, 1996. с. 19-21 (соавтор Т.Хмелидзе).
 • Нормирование применения полимерных материалов в подземном строительстве. Сб. трудов ЛИСИ, Санкт-Петербург, 1996. с. 16-18.
 • ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებისა და წესების შემუშავების საკითხისათვის. საშენი მასალები და ნაკეთობები, #1-2. თბილისი, 1996. გვ. 31-32.
 • საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1996. გვ.134 (თანაავტორები: მ.თალაკვაძე, ა.ნასყიდაშვილი).
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ორგანულ სამშენებლო მასალების გამოყენების ნორმირების საკითხისათვის. საშენი მასალები და ნაკეთობები, #3-4, თბილისი, 1995. გვ. 28-30.
   გამოგონებები (პატენტები):
 • სითბური ნეიტრონების მშთანთქმელი კომპოზიტი და მისი მიღების ხერხი. სასარგებლო მოდელის პატენტი U 2015 1864 Y, ინტელექტუალური საქუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", 2015 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ლ.ქურდაძე) .
 • ნეიტრონების მშთანთქმელი პოლიმერული კომპოზიციური მასალა. პატენტი GE U 2007 1323 Y, ინტელექტუალური საქუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", 2007 (თანაავტორები: გ.პაპავა, ი. ჩიტრეკაშვილი და სხვ.) .
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 1. #218008 – “კერამიკული ნანოკომპოზიტების სინთეზი Si-B-C სისტემაში მექანიკური ლეგირების და აფეთქებით კომპაქტირებით” –სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) (2016–2019 წ.წ.)– შემსრულებელი;

 2. #217292 "ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - პროექტის ხელმძღვანელი –2016–2019 წ.წ.

 3. #31/82 ”მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით” - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ)- 2013-2016.

 4. #1–7/57  "რადიაციის მშთანთქმელი კომპოზიციური მასალების მიღება დარტყმითი ტალღებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით" - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ)- 2010-2012.

 5. CIS/10/0006/CNTR "ბაზალტის ფიბრისა და მისი გამოყენებით გაძლიერებული კომპოზიტური მასალების წარმოება". დახურული ბირთული ცენტრების ბრიტანეთის პროგრამა (CNCP) - 2009-2011.

 6. BPG#03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" - ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი (CRDF)/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GRDF)/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF), მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP) - მკვლევარი - 2009.

 7. GNSF/ST 07/7.184 "უჰალოგენო, არატოქსიკური, მინერალური კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების      შემუშავება" (2008-2009).

 8. #3631 "ამაღლებული ეფექტურობის მცირე ქარის ტურბინა ადაპტური, მაღალი მოდულის მქონე კომპოზიტებიდან დამზადებული აეროდრეკადი ფრთებით" - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU) - 2006-2008.

 9. #06/07 "კაუჩუკის საფუძველზე დამზადებული მასალების ჭარმოება მიწისქვეშა მშენებლობისათვის" - საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი, Business Partnership Grants Program (BPG) - 2006.

 10. #GE2-3301-TB-002 "მაღალი აბსორბაციის უნარის მქონე მოქნილი კომპოზიციური მასალის შემუშავება" - აშშ-ის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF) & საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი, Bilateral Grants Program (BGP-I) - 2004-2005.

 11. #G-762 "რადიაციული გამოსხივების მშთანთქმელი მასალების დამუშავება" - საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC) - 2005-2007.

    სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ულტრაწვრილმარცვლოვანი კომპოზიტების მიღება ფხვნილების მექანიკური ლეგირებით და დინამიკურ პირობებში კონსოლიდაციით. მე-16 მულტიდისციპლინური კონფერენცია დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში, ალბენა, ბულგარეთი, 28 ივნისი-7 ივლისი, 2016 წ.  

 • ფიბრობეტონების მიღება და ზოგიერთი თვისების შესწავლა. მე-3 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველი, თბილისი, 9 დეკემბერი, 2016 წ.

 • „პოლიმერული კომპოზიტის ცალკეული კომპონენტის სიმტკიცეზე გამოცდის შედეგები“, „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები",  21-23 ოქტომბერი, 2015, თბილისი, საქართველო.

 • "Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures". Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas, Georgia, Tbilisi, 2014.

 • "The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them". Albena, Bulgaria, 17-26 june, 2014.

 • "Synthesis of Bulk Nanostructured Materials in Ti-Al-N; System by Mechanical Alloying and Explosive Consolidation". The Minerals, Metals & Material Society (TMS), Annual meeting. USA, 2014.

 • "Composite Materials Reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers". The Minerals, Metals & Material Society (TMS), Annual meeting. Seattle, USA, 2013.

 • Fatigue of Hybrid Polymeric Composites on twisting”. 139th Annual Meeting, Seattle, Washington, USA, 2010.

 • ”Advanced Binder Obtained by use of Oxide and Carbide Powders for Particular Composites”. World Congress on Powder Metallurgy, Washington, USA, 2008.

 • ”Durability of the Composite Based on Copper”. EURO PM2005 Congress and Exhibition, Prague, Czech Republic, 2005.

 • ”Composition on the basis of Phenol-Formaldehyde Resin and Basalt Fabric”. Materials Solutions Conference and Exposition, Ohio, USA, 2004.

   დამატებითი ინფორმაცია (ჯილდოები/სტიპენდიები, წევრობა და ა.შ.):

     2006-2011 - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი

     2000-2011 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სამეცნიერო ხარისხების

                      მიმნიჭებელი საბჭოს წევრი

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   05/29/2018