დირექტორის მოადგილე

თამაზ ოთარის ძე ახვლედიანი

ე.მინდელის ქ.7
II სართული
ტელ.: +(995 32) 2329116

ფაქსი: +(995 32) 2325990
ელ-ფოსტა: akhvlediani@mining.org.ge;              

                        

 
  დაბადების თარიღი: 12.01.1955 წ.
  განათლება

1977 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერ

1986 – საქ. მეცნ. აკადემიის სამთო მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა; 1999 ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

  სამეც./აკად.ხარისხი: დოქტორი
  წოდება: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  თანამდებობა:

დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

  შრომითი საქმიანობა:

1971-1972 – ვანის “რაიარქიტექტურა”, ტექნიკოსი

1977-1979 – ვანის მოძრავ მექანიზებული რაზმი, ტექნიკოსი

1979-V-1979-XI კომკავშირის ვანის რაიკომის მეორე მდივანი

1979-1982 კომკავშირის ვანის რაიკომის I მდივანი.

1982 წლიდან საქ. მეცნ აკადემიის გ. წულუკიძის სახ. სამთო მექანიკის ინსტიტუტში ინჟინერი, უფრ. ინჟინერი, უმცრ. მეცნ. თან., მეცნ. თან., უფრ. მეცნ. თან.

1999-2000 –“ჭიათურმანგანუმის” გენერალური დირექტორი

2002-2003 ქ. ვანის საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებელი

2003-2005 – ვანის რაიონის გამგებელი

2006 – დღემდე – სამთო ინსტიტუტი:

2006–2007– დირექტორის მოადგ. მოვალეობ. შემსრულებელი

2007-დღემდე – დირექტორის მოადგილე

2009-2011 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                 

   სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა წიაღისეულის დამუშავება

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 აქვს 20 სამეცნიერო ნაშრომი და 2 გამოგონება 
 • მანგანუმის მადნის ფენების დამუშავების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. სამთო ჟურნალი“,  №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ტაბატაძე)

 • საქართველოს სამთო საწარმოთა თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. სამთო ჟურნალი,  #1(24), 2010. გვ.13–17 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ა.გურჯიძე).

 • Минимизация влияния отходов горнодобывающей промышленности на экосистему побережья Чёрного моря. Изд-во: Инновационные процессы в сообществе МЦНТИ. Экологические проблемы и пути их решения. 2009. стр. 43-51 (соавторы: А.Абесадзе, О.Чудакова, Г.Балиашвили).

 • Application of the Non-Explosive Demolition Agent for Underground Mining. Proceeding of 8thInternational Scientific Conference "Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection", SGEM 2008, Albena, Bulgaria, May 16-20, 2008 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე).

 • საქართველოს სამთო საწარმოების ეკოლოგიური პრობლემები. ეცნიერება და ტექნოლოგიები, # 7-9, თბილისი, 2007. გვ. 63 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, ო.ჩუდაკოვა, ს.დემეტრაშვილი).

 • შავი ზღვის სანაპიროს ეკოსისტემაზე საქართველოს წიაღისეულის მომპოვებელ-გადამმუშავებელი საწარმოების ზემოქმედების შესახებ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", No10-12, თბილისი, 2006. გვ.78-83 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, .ჩუდაკოვა).

 •  ქანების აუფეთქებლად რღვევის პარამეტრების კველვა – “სამთო ჟურნალი N3, თბილისი, 1999.

 • Способ проходки восстающих выработок. А.с. №193249 (СССР), опуб.Б.И.19, 1991 (со-авторы: А.Смирнов, Э.Матарадзе).

 • О возможности применения невзрывчатых разрушающ. средств для разупрочнения рудного массива – Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии.  «Мецниереба», Тбилиси, 1991. стр. 51-56 (соавторы: А.Смирнов, Э.Матарадзе,  В.Мякотин). 

 • Перспективы применения невзрывчатых разрушающих средств в горном деле. – Новая техника и технология для рудников цветной металургии. Сб научн.трудов. Ленинград, 1990. стр.102-108 (соавторы: А.Смирнов, Э.Матарадзе,  В.Мякотин). 

 • Применение невзрывчатых средств для предварительного разупрочнения горного массива. Тез. докл.научно-техн. конф. по оптимизации технолог. процес. при проектировании, стр-ве и эксплоатации горн. предпр. (12-14. 09.1990, Батуми), Тбилиси, 1990. стр.43-44  (соавторы:  Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили).

 • Применение невзрывчатых средств для комбайновой выемки крепких руд. Деформирование и разрушение горных пород, (Материалы 9 Всесоюзн. Конф. По механике горных пород) ИЛИМ, Бишкек, 1990. стр.598-601 (соавторы:  Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили).

 • Взаймодействие невзрывчатых расширяющихся средств по стенками скважины. Деформирование и разрушение горных пород. (Материалы 9  Всесоюзн. Конф. По механике горных пород) ИЛИМ, Бишкек, 1990. стр.185-188 (соавтор Л. Джапаридзе).

 • Распределение напряжении в среде вокруг скважины заполненной раствором НРС. Сб.«Марганец» №5 (125) Груз НИИНТИ, Тбилиси, 1989. стр.13-19 (соавтор: Л. Джапаридзе).

 • Опыт применения невзрывчатых разрушающих средств в горной промышленности - Тез. докл.научно-техн.конф.«Совершенств.информ. обесп. При проектир. И строительстве горнодобывающих предприят.». (14-15. 09.1989, Батуми), Тбилиси, 1990. стр.49-50 (со-авторы:  Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили).

 • Применение невзрывчатых средств для разупрочнения рудного массива. Сб. «Марганец», №5(125), ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1989. стр.9-13  (соавторы:  Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили).

 • Выбор технологических параметров при механизированной добыче марганцевых руд. Сб. «Марганец» №3(117) ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1988. стр.6-8 (соавторы:  Э.Матарадзе, Г.Манвелишвили).

 • Предварительное разупрочнение крепких марганцевых руд с применением невзрывчатых разрушающих средств. Сб. «Марганец», №2 (116) ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1988. стр.5-8 (соавторы:  Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили).

 • Анализ факторов осложняющих работу механизированных крепей на рудниках ПО «Чиатурмарганец». Сб.«Марганец» №1(115), ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1988. стр.9-11 (со-авторы:  Э.Матарадзе, К.Асабашвили).

 • Применение механизированных крепей при неустойчивых породах на рудниках ПО «Чиатурмарганец». Добыча и обогощение полезных ископ. Грузии. «Мецниереба», Тбилиси, 1987. стр. 34-38 (соавторы:  Э.Матарадзе, И.Зурабишвили).

 • Применение невзрывчатых разрушающих средств для предварительного ослабления рудного массива. Совершенствование технологии и механизации добычи полезн. Ископаемых. Тез.докл.5 Респ. Научно-техн. Конф. Молодых ученых и специалистов горной пром. Грузии. Тбилиси, 1986. стр. 4-5.

   გამოგონებები (პატენტები): 

  

   

Способ разработки месторождений полезных ископаемых - А.С. №1488488 (СССР), опуб.Б.И.23, 1989 (соавторы: Д.Гтельмахер, Э.Матарадзе).
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

    

  

 

  

 • G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი“. (2016- 2019 წწ.) –საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი – შემსრულებელი

 • SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” - NATO-  პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის” - შემსრულებელი (2014-2017);

 • პროექტი SfP 980981  "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება" - ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის (2005–2009).   

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • The ways of minimization of adverse effect of mining wastes on the Black Sea Coast ecosystem. International conference Processing & Disposal of Minerals Industry Wastes’07”, organized by Minerals Engineering International and sponsored by Industrial Minerals, Falmouth, United Kingdom, June 14-15, 2007 .

 

ბოლო განახლება:   05/28/2018