ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

მამუკა გივის ძე ბაღნაშვილი  

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 119
ტელ.: მობ: 555020989

ელ-ფოსტა: mamuka89@inbox.ru

 
  დაბადების თარიღი:

02.09.1989 წ. 

  განათლება:

20062010 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფაკ: სამთოგეოლოგიური, სპეციალ: სამთო და სამარქშეიდერო საქმე (ბაკალავრი)

2010-2012 - სამთო და გეო ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

2014 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთოგეოლოგიური ფაკულტეტი, წიაღისეულის გამდიდრების მიმართულება, დოქტორანტი

  სამეც./აკად.ხარისხი:

აკად.დოქტორი

  თანამდებობა: მეცნიერი ტანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 2011-დღემდე  - სამთო ინსტიტუტი
   სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, კერძოდ: ოქროს შემცველი კვარციტების ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავება-პროცესების თეორია და პრაქტიკა;

 • ოქროს პოლიმეტალური, სპილენძ-კოლჩედანური, ვერცხლ-ბარიტის შემცველი მაგნეტიტისა და ნახშირების გამდიდრების ტექნოლოგია და მისი თეორიული ასპექტები;

 •  ბუნებრივი სორბენტები და პიგმენტური ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია;

 •  საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია.

   სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • ჭიათურის სოფ.მღვიმევში, მღვიმევის ზეგანზე შპს ტრანსერვის 2014-ის სამუშაოდ გამოყოფილ კონტურში კარიერის და ამავე შპს-ს კუთვნილი მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი მინიფაბრიკის დასინჯვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების განსაზღვრა;

 • ნიადაგების ანალიზი: ორგანული ნახშირბადის და მიმოცვლითი მჟავიანობის განსაზღვრა;

 • გრუნტის ქანებში მავნე კომპონენტების განსაზღვრა;

 • სპილენძის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე;

 • მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე;

 • ოქროს და სპილენძის განსაზღვრა მადნის სინჯში;

 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებაზე;

 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/09 -05.02.2013;

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #13-18/01  -04.10.2013;
 • ნოვრუმკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 04.10.2012;
 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -#11-18/09 G  - 28.03.2011.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ახალი შემკრები რეაგენტის MD 207883-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისათვის. სამთო ჟურნალი,1(40), 2018. გვ: 4651 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი, ა.ბაბაკიშვილი)

 • დავით გარეჯის ბარიტოქროპოლიმეტალური საბადოს ვერცხლბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სამთო ჟურნალი,1(38), 2017. გვ: 8083 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი).

 • ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, 44(2016) IOPscience, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf  (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი).

 • დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციით გამდიდრების კვლევის შდეგები.  სამთო ჟურნალი, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 28 31.
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავითგარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. სამთო ჟურნალი, 1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115118 (თანაავტორები: ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე).

   სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 2017 ახალი  შემკრები რეაგენტის  MD 20783-ის  გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისთვის. მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • 2016 დავით-გარეჯის ბარიტ - ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი.

 • 2016 სტუს 84ე სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციის რეჟიმის დადგენა"

 • 2015 "დავითგარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნებში ვერცხლის არსებობის ფორმების დადგენა" მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • 2015 "დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლბარიტის მადნის ნივთიერებრივი შემადგენლობის დადგენა" 83ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

 • 2010 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სპილენძ-კოლჩედანური მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები

 • 2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მადნეულის საბადოს სპილენძის მადნების გამდიდრების სრულყოფა;

 • 2008 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ცილინდრული კბილანური გადაცემის მოდულის მნიშვნელობის დადგენა ცვეთა-მედეგობის გათვალისწინებით;

 • 2007 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია კბილანური გადაცემის ჩაჭედვის დატვირთვის შეფასება

 

 

ბოლო განახლება:   06/20/2018