ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

გელა კარლოს ძე ჩქარეული

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 113
ტელ.: 
მობ: 593 566917
ელ-ფოსტა: - gela-chqareuli@rambler.ru

 
  დაბადების თარიღი:

17.01.1958

  განათლება: არასრული უმაღლესი
  თანამდებობა: ტექნიკოსი
  შრომითი საქმიანობა:

1979-დღემდე _ სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი:

1979-2006 - უფრ. ლაბორანტი;

2006-დღემდე - ტექნიკოსი

   
   სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მა შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;

 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ ორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;

 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეოდები.

    სახელშეკრულებო სამუშაოები:

 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/01 -04.01.2013 წ.

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #11-18/34 C  -04.10.2012 წ.

 • ნოვრუმკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 01.09.2011

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -#11-18/09 G  - 28.03.2011

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის მსხვილმასშტაბიანი ლაბორატორიული გამოცდა - ხელშ. 07-01/18 - 07.04.2010

 • სსიპ რ. აგლაძის არაორგანული და ელ. ქიმიის ინსტიტუტის #GNSF/ST 09 1049.7-19 საგრანტო პროექტის ხელშეკრულება #07-08/21.25

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 • სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. სამთო ჟურნალი,1(30), 2013. გვ: 3539 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე)

 • სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი, #13, 2011. გვ:5662 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.აბზიანიძე).

 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #79, 201 (თანაავტორები: ი.სამხარაძე).

 • ხრახნული სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი.  სამთო ჟურნალი,  #2(23), 2009. გვ: 3841(თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე).

 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი , #1(22), თბილისი, 2009.  გვ: 31-34. (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ი.სამხარაძე).

 • შლამების შემსქელებლის და საბრუნი წყლის დაწმენდის მოწყობილობა და პროცესის მართვა. სამთო ჟურნალი  #1-2(18-19), თბილისი, 2007 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი)

 გამოგონებები (პატენტები):
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  საქპატენტი P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე)

 • შლამების შემსქელებელი და წყლის დაწმენდის მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი P5399, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე, მ.თუთბერიძე)

 • ხრახნული სეპარატორი. საქპატენტი U1562,  N13, 07.10.09 წ.

    სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • სსიპ შოთა რუსაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გავალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი - NGNSF/ST 08/5 -441 - 23.03.09-28.02.2011.

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

    დამატებითი ინფორმაცია:

 

     საქართველოს სსრ მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის მიერ პირველი პრემიით დაჯილდოება  ნამუშევრისავის: თბილისის ცხიმკომბინატის ჩამდინარე სამრეწველო წყლების გაწმენდის ფიზიკო-ქიმიური მეოდების კვლევა და დანერგვა - დადგენილება N445 P - 19.04.1985 წ.

 

ბოლო განახლება:   01/12/2017