აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

მიხეილ ნიკოლოზის ძე გამცემლიძე

ე.მინდელის ქ.7
 3 სართული, ოთახი 326
ტელ.: 2362352

ელ-ფოსტა: omar_gamtsemlidze@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი: 27.03.1940 წ.
  განათლება: 1958-1963 _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერ-ტექნოლოგი
  სამეც./აკად.ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1966_დღემდე _ სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

1970-დღემდე - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტში (ამჟამად ტექნიკური უნივერსიტეტი) სამთო გეოლოგიურ ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი  

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების პროცესების კვლევა;

 • გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების მართვის პრინციპების მიღება და კვლევა;

 • ლაბორატორიული ტიპის ორიგინალური მანქანა-მოწყობილობების დამზადება: სალექი მანქანა, სამსხვრევი მოწყობილობა, პულპის სიმკვრივის გამზომი მოწყობილობა, საგების და განსაშრევებელი მასალის გაფხვიერებადობის შემაფასებელი მოწყობილობა.

     შერჩეული პუბლიკაციები:
  70-ზე მეტი სამეცნ. ნაშრომის  და გამოგონების ავტორი
 • გაუმჯობესებული კონსტრუქციის სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის ხერხით. „სამთო ჟურნალი“,1(40), 2018. გვ: 43–46 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე)

 • მადნეულის საბადოს სპილენძ–ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის შესწავლა ოპტიმალური მართვის მიზნით. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N4(80), 2017.  თბილისი (თანაავტორები: რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, გ.ჯავახიშვილი, ნ.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე)

 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე,  მ. თუთბერიძე, დ. თევზაძე)

 • სპილენძ–ოქროს შემცველი მადნების გამდიდრებადობის უნარის შესაფასებელი მოწყობილობა. „სამთო ჟურნალი“,1(36), 2016. გვ: 45–49 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ნ.ღუღუნიშვილი)

 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“,1(36), 2016. გვ: 41–45 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე)

 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015 გვ. 70-74. თბილისი, სტუ  (თანაავტორები: გ. ჯავახიშვილი,  ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე,  მ. თუთბერიძე,  დ. თევზაძე)

 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე  მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38 (თანაავტორები: გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე,  მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე)

 • მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 23–27 (თანაავტორები: დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი)

 • გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად საზომი მოწყობილობები მართვის ხერხებით. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33), თბილისი, 2014.  გვ: 26-31 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე)

 • სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“,1(30), 2013. გვ: 35–39 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული)

 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. „სამთო ჟურნალი“,1(30), 2013. გვ:32–35 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე)

 • სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი, #1–3, 2011. გვ. 56–62 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, დ.აბზიანიძე, გ.ჩქარეული).

 • მანგანუმის მადნის ფლოტაციის პროცესის კვლევა - სამთო ჟურნალი,  #2(27), 2011. გვ:46-55 (თანაავტორები:  რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე, ი.სამხარაძე, ნ.ღუღუნიშვილი)

 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე - ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #7-9, 2011 (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, ა.შეყილაძე, ნ.სამხარაძე, ი.სამხარაძე, გ.ჩქარეული)

 • მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. სამთო ჟურნალი,  #2(25), 2010. გვ. 35–39 (თანაავტორები:  მ.თუთბერიძე, ა.შეყილაძე, თ.რუხაძე).

 • მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა.  სამთო ჟურნალი,  #2(25), 2010. გვ. 30–35 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი, მ.თუთბერიძე).

 • ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, 2010. გვ. 94–98 (თანაავტორები: ი.სამხარაძე, ნ.სამხარაძე).

 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, 2010. გვ:89–94. (თანაავტორები:  გ.ჯავახიშვილი, მ.თუთბერიძე, ი.სამხარაძე).

 • ხრახნული სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი.  სამთო ჟურნალი,  #2(23), 2009. გვ: 38–41 (თანაავტორები: ნ.სამხარაძე, გ.ჩქარეული).

 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. ”სამთო ჟურნალი” , #1(22), თბილისი, 2009.  გვ. 31-34. (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული, ი.სამხარაძე).

 • წიაღისეულის გამდიდრების (გაყოფის) სირთულის შეფასების სიდიდის დადგენა და მისი უწყვეტად გაზომვა. ”სამთო ჟურნალი ”, #1(22), თბილისი, 2009. გვ. 29-31.

 • შლამების შემსქელებლის და საბრუნი წყლის დაწმენდის მოწყობილობა და პროცესის მართვა.  ”სამთო ჟურნალი”,  #1-2(18-19), 2007. გვ. 15-23 (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, გ.ჩქარეული).

 • იმპულსური მაგნიტური სეპარატორის  მოწყობილობა და მართვის ხერხი, ”სამთო ჟურნალი”, N1-2 (16-17), 2006 (თანაავტორები: რ.სტურუა, მ.თუთბერიძე, თ.რუხაძე).

 • პულპის სიმკვრივის და მაგნიტური თვისების მქონე მინერალების რაოდენობის საზომი მოწყობილობა, სამთო ჟურნალი, N1 (14), თბილისი, 2005  (თანაავტორები: რ.სტურუა, გ.ბუცხრიკიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, კ.კეკელიძე)

 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, N1-2 (10-11)თბილისი, 2003. გვ. 20-22 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე)

 • ფლოტაციის პროცესების რეგულირების მოწყობილობა. სამთო ჟურნალი, N1(6), თბილისი, 2001. გვ. 15-18 (თანაავტორები:  მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე).

 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, N1(3), თბილისი, 1999. გვ. 26-28.(თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, ა.სტეპანოვი).

 • სალექ მანქანაში მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმალური დამოკიდებულების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, N2, 1995. გვ. 16-18.

 • სიმკვრივის მიხედვით მარგანეცის მადნის დაყოფის პროცესიის მართვის პრინციპები. თსუ შრომები, 1994. გვ. 8-15  (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი).

 • სუსპენზიის სიმკვრივის გამზომი ხელსაწყო იმპელერთან ერთად. სამეცნიერო შრომები N3(376), 1991 (თანაავტორები:  ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, რ.ენაგელი)

 • დიაფრაგმული დამლექი მანქანის რეგულირებადი ამძრავი. ”სამთო ელექტრომექანიკა და ავტომატიკა”, სამეცნ. ნაშრომი,  თსუ, N5(361), 1990 (თანაავტორები:  ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, ს.კურცხალია).

 
   გამოგონებები (პატენტები):
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  ”საქპატენტი”, (ბრძანება #868/01)  თბილისი, 2017  (თანაავტორები: რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე).
 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  ”საქპატენტი” P6338, თბილისი, 2015  (თანაავტორები: რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე).
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  ”საქპატენტი” P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012  (თანაავტორები: ნ.სამხარაძე, გ.ჩქარეული)

 • შლამების შემსქელებელი და წყლის დაწმენდის მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5399, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული)

 • მძიმეგარემოიან ჰიდროციკლონებში მადნების გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი -პატენტი 22.11.2010 წ. P5098  (თანაავტორები:თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე)

 • ხრახნული სეპარატორი - პატენტი 07.10.2009 წ. #13.UU1562 (თანაავტორები: თ.მეჭურჭლიშვილი, ზ.არაბიძე, ა.აბშილავა, გ.ჩქარეული)

 • მაგნიტური სეპარატორი და მისი მართვის ხერხი,  ინტელექტ. საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P4036, 2007 (თანაავტორი: რ.სტურუა).

 • პულპის სიმკვრივის და მაგნიტური თვისების მქონე მინერალების რაოდენობის საზომი მოწყობილობა. ინტელექტ. საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P3762, 2006 (თანაავტორები: რ.სტურუა, გ.ბუცხრიკიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, კ.კეკელიძე).

 • სალექი მანქანის ავტომატ.მართვის ხერხი. ინტელექტ.საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P3358, 2004 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე)

 • პულპის სიმკვრივის საზომი მოწყობილობა. ინტელექტ.საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P2934, 2003 (თანაავტორი: გ.ბუცხრიკიძე)

 • პულპის სიმკვრივის საზომი მოწყობილობა. გამოგონება P2934, ძალაშია 17 ივლისიდან, 2001 (თანაავტორი გ.ბუცხრიკიძე).

 • პულპის სიმკვრივის გამზომი ხელსაწყო. საპატენტო სიგელი N1552, რეგისტრირებულია 27 ოქტომბერი, 1999 (თანაავტორები: ა.ხეცურიანი, ა.სტეპანოვი, ს. კურცხალია).

 • პულპის სიმკვრივის გამზომი მოწყობილობა. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე N1552, 1998  (თანაავტორები: ლ.ხეცურიანი, ა.სტეპანოვი, ს. კურცხალია).

 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე N550, 1997 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, რ.ენაგელი).

 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. საპატენტო სიგელი N550, პრიორიტეტი 12 აგვისტო, 1994 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, რ.ენაგელი).

 • მძიმე სუსპენზიის პროცესის მართვის პრინციპი. საავტორო მოწმობა N1717230, 1992 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, რ.ენაგელი, ს. კურცხალია, ა.კვერნაძე)

 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა.  საავტორო მოწმობა N1717237, 1992 (თანაავტორები: ა.ხეცურიანი, შ.გრიგალაშვილი, მ.სანიკიძე, მ.თუთბერიძე).

 • ფლოტაციის პროცესის ავტომატური მართვის პრინციპი. საავტორო მოწმობა N1755935, 1992 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, ნ.შეყრილაძე, მ.სანიკიძე, მ.თუთბერიძე)

 • პულპის სიმკვრივის გამზომი ხელსაწყო. საავტორო მოწმობა N1631359, 1991 (თანაავტორები: ბ.გუჩუა, ა.სტეპანოვი, გ.ბუცხრიკიძე)

 • დამლექი მანქანის ავტომატური რეგულირების პრინციპი. საავტორო მოწმობა N1546147  ბ.8, 1991 (თანაავტორები:  ბ.გუჩუა, ა.სტეპანოვი, გ.ბუცხრიკიძე, ა.ხეცურიანი)

 • პნევმატური დამლექი მანქანა. საავტორო მოწმობა N1570774, 1990 (თანაავტორები:  ა.სტეპანოვი, შ.გრიგალაშვილი, ბ.გუჩუა, ა.ზამბახიძე)

 

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 1. 2014-2016 - პროექტი ¹FR/342/3-180/13 "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ), მკვლევარი.

 2. 2014-2017 - პროექტი ¹FR/354/3-180/13 "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ), მენეჯერი.

 3. 2009-2010 - პროექტი ¹ 392/17 "მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი", საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ), სამეცნიერო ხელმძღვანელი).

    სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მანგანუმის ძნელად გასამდიდრებელი პროდუქტების გაუმჯობესებული ტექნოლოგია და მართვის ხერხები. მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.                                              

 • ძნელად გასამდიდრებელი სპილენძის მადნის მომზადება ფლოტაციური მეთოდით გამდიდრების წინ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.

 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი  დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით – მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, სამთო ინსტიტუტი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი  კონფერენცია -"სპილენძის მამდიდრებელი ფაბრიკის ნარჩენების გადამუშავების კომბინირებული ტექნოლოგია"

 •  გეოლოგიისა და სამთო საქმის XIII საერთაშორისო კონფერენცია “წიაღისეულის ათვისების, რესურსაღდგენითი, მცირედნარჩენიანი და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები“, სტუ, თბილისი, 16-19 სექტემბერი, 2014: 

 1. ”სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციის შესახებ” (მოხსენება);

 2. ”გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად გაზომვა მართვის ხერხებით” (პოსტერი).

 

   დამატებითი ინფორმაცია:
      მ.გამცემლიძე ეწევა პედაგოგიური საქმიანობას საქართველოს ტექნიკური უნიცერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ   ფაკულტეტზე.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   06/20/2018