მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია 

ალექსანდრე ზაქარიას ძე ქართველიშვილი

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი
ტელ.: +(995 32) 2324388

ელ-ფოსტა:  a.kartveli@yahoo.com  

 
  დაბადების თარიღი:

26.10.1939 .

  განათლება:

1965 _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1968-1971 _ დასწრებული ასპირანტურა

  სამეც./აკად.ხარისხი:  
  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1962-1988  _ გ.წულუკიძის სახ.  სამთო მექანიკის ინსტიტუტი

1980-1988 _ საპატენტო სალიცენზიო განყოფილების უფროსი

1988-დღემდე  _ სსიპ  სამთო ინსტიტუტი

1988-2002 _ დირექტორის მოადგილე საერთო საკითხებში

1991 _ წლიდან სამეცნიერო თემატური ჯგუფის უფროსი

2002 _ სექტორის გამგე

  ტრენინგები:                    2017 – "საქართველოს საბაგირო გზების სპეციალისტების ტრეინინგი" – ევროკომისიის

                                                           პროგრამა "TAIEX" –ის ფარგლებში. სერთიფიკატი გაცემული სსიპ სახმელეთო

                                                           ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ 31/01/2017.

სამეცნიერო ინტერესები:

 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • სამგზავრო და სატვირთო საბაგირო გზების ვაგონების, მზიდი ლითონკონსტრუქციების, საყრდენების, ფუნდამენტების, შენობა ნაგებობების ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების დიაგნოსტიკური ექსპერტიზის მეთოდოლოგიის დამუშავება –შემსრულებელი, 2014 წ.

 • შპს „ გუდაურის განვითარების სააგენტოს“ ბალანსზე რიცხული წრიული საბაგირო გზების „საძელე“ და „კუდები“  მზიდ საწევი ბაგირების , მათი გადაბმის უბნებისა და სავარძლების ჩამაგრების ადგილების ვიზუალური ექსპერტიზა –სამუშაოს ხელმძღვანელი, 2014 წ.

 • ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის სამგზავრო და სატვირთო საბაგირო გზების ვაგონების, მზიდი ლითონკონსტრუქციების, საყრდენების, ფუნდამენტების, შენობა ნაგებობების ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების დიაგნოსტიკური ექსპერტიზა– შემსრულებელი, 2014 წ.

 • შპს ”ჭიათურბაგირგზები”, ხელშეკრულება N#15, 2013 წ.

 • შპს ”ჯორჯიანმანგანეზი”, ხელშეკრულება  #142/13, 2013 წ.

 • სსიპ ილიას უნივერსიტეტი, ხელშეკრულება #10/040, 2013 წ.

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ. პატარაია, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე)
 • ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგი საკითხი -  საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური  კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2014,  თბილისი. (თანაავტორები: დ.პატარაია ე.წოწერია,  რ.მაისურაძე)
 • საბაგირო ტრანსპორტის ფოლადის ბაგირებში დაზიანების აღმოჩენის ახალი მეთოდი და მისი უწყვეტად გამოყენების აუცილებლობა რეალურ დროში, სამთო ჟურნალი, #1-2 (20-21), 2008. თბილისი, გვ. 35-37 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, ი.ნადირაძე, გ.ქართველიშვილი).
 • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем.  Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Патарая Д.И., Нозадзе Г.Ч., Джавахишвили Г.В., Джавахишвили Т.Л., Цоцерия Э.Ш., Майсурадзе Р.Г., Шеварденидзе Б.Н.).
 • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Патарая Д.И., Нозадзе Г.Ч., Джавахишвили Г.В., Шеварденидзе Б.Н.,  Майсурадзе Р.Г., Пурцеладзе Г.З.). 
 • საბაგირო გზის დამატებითი ამძრავის სიჩქარის მდოვრედ რეგულირებადი მექანიკური მოწყობილობა-ვარიატორი. სამთო ჟურნალი, #1(12), თბილისი, 2004. გვ. 29-30 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი).
 • ინდივიდუალური ბაგირული სამაშველო-საევაკუაციო მოწყობილობა, სამთო ჟურნალი, #2(15), თბილისი, 2004. გვ. 52-53 (თანაავტორები: გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ბ. შევარდენიძე).
 • Исследования в области канатного транспорта, სამთო ჟურნალი, #2(9), თბილისი, 2002. gv 63-65 (Соавтор: Д.Патарая).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
 • ფოლადის ბაგირების ურღვევი კონტროლის ორფუნქციური მაგნიტური დეფექტოსკოპი, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 4023 ბიულ. #17, 09.11.2006 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი).
 • გრძივ ფერომაგნიტურ ნაკეთობათა სტრუქტურული მთლიანობის კონტროლის მოწყობილობა, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3768, ბიულ. #5, 03.10.2006 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი, პ. წერეთელი, დ. ხარაძე, ბ. კოჭლამაზაშვილი).
 • სიჩქარის ღვედური ვარიატორი, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3765 ბიულ. #5, 03.10.2006 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი).
 • შპალერის მავთულებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების სეტყვისაგან დასაცავი მოწყობილობა, დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო #8634/01, 2006 (თანაავტორები ი. ნადირაძე, ბ. ზარნაძე, შ. ნადირაძე, ა.სიხარულიძე, ნ. წვერიკმაზაშვილი).
 • ფოლადის ბაგირების ურღვევი სისტემატური კონტროლის მაგნიტური დეფექტოსკოპი -დეტექტორი, დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო #8885/01, 2006 (თანაავტორები ი. ნადირაძე, შ. ნადირაძე).
 • შპალერის მავთულებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების სეტყვისაგან დასაცავი მოწყობილობა, დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო #9173/01, 2006 (თანაავტორები ი. ნადირაძე, შ. ნადირაძე).
 • მოწყობილობა ექსტრემელურ სიტუაციაში დიდი სიმაღლეებიდან ადამიანთა ოპერატიული დაშვებისათვის, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3539, ბიულ. #15, 08.10.2005 (თანაავტორები გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ბ. შევარდენიძე).
 • სიჩქარის ღვედური ვარიატორი. საპატენტო სიგელი #182, 01.09.1998 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი).       
 • გადაცემათა კოლოფი. საპატენტო სიგელი #725, 01.03.1998 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი).
 • ფაზის დაკარგვის კონტროლის მოწყობილობა. საპატენტო სიგელი #297, 15.07.1998 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი).
 • გადაცემათა კოლოფი, საქართველოს რესპუბლიკა, პატენტი გამოგონებაზე #725, ბიულეტ. #3, 1997 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი).
 • ფაზის დაკარგვის კონტროლის მოწყობილობა, საქართველოს რესპუბლიკა, პატენტი სასარგებლო მოდელზე #297, ბიულ. #11, 1997 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი).
 • დეფექტოსკოპი გრძივ ფერომაგნიტურ ნაკეთობათა ურღვევი კონტროლისათვის. საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე, #1732251, 1992 (თანაავტორები: ვ.კალანდაძე, შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი).
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   

 

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016.

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   12/27/2017