საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

სოფიო დავითის ასული ყვავაძე

ე.მინდელის ქ.7
2 სართული, ოთახი 228
ტელ.: მობ:
598 23 45 10

ელ-ფოსტა: sophio.kvavadze@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი:

07.10.1984  წ.

  განათლება:

2002-2006 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის სპეციალობა, ბაკალავრი;

2007-2009 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორატიკის სპეციალობა, მაგისტრატურა

  სამეც./აკად.ხარისხი:

გეოგრაფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

  თანამდებობა:

წამყვანი ინჟინერი კომპიუტერული დაპროექტების მიმართულებით;

  შრომითი საქმიანობა:

2008-2012 წწ.- სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა დამუშავების განყოფილება, ინჟინერი;

2012 წლიდან დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
  • 2012 -  ვარკეთილის სამხედრო ქალაქის შიდა გზის მოწყობის პროექტის შედგენა, „მშენებელი 2011“;

  • ჩორდის ბარიტის საბადოს დამუშავების პროექტი (#8 და #9 ბარიტის ძარღვი), ხელშეკრულება #12-12/33, 05.07.2012 წ.

  • ჭიათურის სამთო-მადნოკომბინატის ეკოლოგიური აუდიტი. ხელშეკრულება #53/08, 1.05.08წ

  შერჩეული პუბლიკაციები:
  • «Туристическая и рекреационная оценка Казбекского района», конференция кафедры географии, 25-26 апреля 2013 года, Гомель, Республика Беларусь (Соавтор: Н. Ограпишвили)

  • „მღვიმეების ათვისების პრობლემები და პერსპექტივები“, „კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი“, თბილისი, #12, 2013 წ., (იბეჭდება) (თანაავტორი: გ.დვალაშვილი)

  • ზემო იმერეთის რელიეფის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია, „კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი“, თბილისი, #10, 2009 წ;(თანაავტორი: გ.დვალაშვილი)

  • „მდინარე ყვირილას აუზის გეომორფოლოგია“, თსუ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის მიმართულების I კურსის მაგისტრანტი (სტუდენტთა 67-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულ სტუდენთა სამეცნიერო შრომები), თსუ, 2007 წ, გვ: 234  (თანაავტორი: გ.დვალაშვილი)

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • 18.12.2008 წ.-„ზემო იმერეთის რელიეფის ტრანსფორმაცია სარეწველო საქმიანობის შედეგად“ - ხელმძღვანელი ასისტენტ პროფესორი გ. დვალაშვილი, (სტუდენტთა 68-ე საუნივერსიტეტო სამეციერო კონფერენცია), თსუ,

  • 30.04.2007 წ; - „მდინარე ყვირილას აუზის გეომორფოლოგია“ - ხელმძღვანელი გეოგრაფიის აკად. დოქტორი გ.დვალაშვილი, (სტუდენტთა 67-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია), თსუ, I ადგილი,

  • 20.04.2006 წ; -„ჭიათურის რელიეფის გეოეკოლოგიური შეფასება“ - ხელმძღვანელი გეოგრაფიის აკად. დოქტორი გ. დვალაშვილი, (სტუდენტთა 66-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია), თსუ.

 

ბოლო განახლება:   02/01/2014