აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

ფეთქებადი მასალების კვლევის და
აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

მერაბ დარჩის ძე ნადირაშვილი

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 331
ტელ.: 2321985

ელ-ფოსტა:  merabnadirashvili@gmail.com

 

 
  დაბადების თარიღი:

11.08.1951

  განათლება:

1968-1973 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), ქიმიის      ფაკულტეტი. 1973-1977 თსუ, ქიმიის ფაკულტეტის ასპირანტი.

  ტრენინგები:

1979 რადიოაქტიურ ნივთიერებებთან და გამოსხივებასთან მუშაობის კურსები;

1994 – სკოლის დირექტორთა კურსები;

1998 – პროფკავშირულ მუშაკთა კურსები;

2010–2012 – ინგლისური ენის კურსები.

  სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

  წოდება:
  თანამდებობა:

ინჟინერი

  შრომითი საქმიანობა:

1973-1977 – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ –ლაბორანტი, უმც. მეც. თანამშრ.;

1977-1987 –საქ. მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინს-ტის გორის ექსპ. მეურნ-ტექნიკუმი –სამეცნიერო საწარმოო ლაბორატორიის გამგე;

1979-1982 – ნ. ბარათაშვილის სახ. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი –დოცენტი;

1984-1988 – გორის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი –ჰიდროქიმიის ლექტორი;

1988-1992 – ხილბოსტნეულის შენახვის საკავშირო ინსტიტუტი –უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;

1992-1994 – თბილისის №189 სკოლა –დირექტორი;

1994-2009 –საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების პროფკავშირი–გლდანის რაიონული  ორგ. თავმჯდომარე;

1994-1996 –ა. კაპანაძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი –ქიმიის პროფესორი (შეთავსებით);

1995-2010 –გორის  სუხიშვილის უნივერსიტეტი –ქიმიის პროფესორი (შეთავსებით)

2010-2011 –თბილისის N4 საჯარო სკოლა –ქიმიის მასწავლ.;

2012-2014 –დავით აღმაშენებლის სახ. საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია  –ქიმიის ლაბორატორიის უფროსი;

2014-2015 –თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;

18.03.2016 –დან დღემდე –გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი –ინჟინერი.

  სამეცნიერო ინტერესები:

 • ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი.

 • ვაშლის მცენარეში ქლორქოლინქლორიდის მეტაბოლიზმის შესწავლა რადიოაქტიური 14C-ის შემცველი აღნიშნული რეტარდანტის გამოყენებით

 • ფენოლური ნაერთების ბაზაზე ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზი.

 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების განვითარებაში. მულტიდისციპლინარული მსოფლიოს სიმპოზიუმი "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში"  – შრომები.  ჩეხეთი, ქ.პრაღა, 2017 წ. 11–15 სექტემბერი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე).

 • ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 52–58, თბილისი, 2017 (თანაავტორები:  ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე)

 • ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. ,,სამთო ჟურნალი’’, N1 (38), გვ: 116–119, 2017 (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ს. ხომერიკი,  ს. ხვედელიძე, ა. აფციაური, გ. თხელიძე);

 • ზოგიერთი მეორეული ამინის მათემატიკური გამოკვლევა.  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 16(1), 2016, გვ. 41-42 (თანაავტორები: ნ. ნარიმანიძე, მ. გვერდწითელი);

 • ფეთქებადი ნივთიერებები და ქიმიური სინთეზი, „სამთო ჟურნალი“, №2(37), თბილისი, 2016, გვ. 66-69 (თანაავტორები: ა. ხვადაგიანი, ნ. ჩიხრაძე, ს. ხომერიკი);

 • ალფა ამინომჟავების მათემატკურ -ქიმიური გამოკვლევა- საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.12, №1 2012. გვ.35 (თანაავტორები: ქ. გიორგაძე, მ. გვერდწითელი);

 • ეგზოგენური  ფენოლის ბიოდეგრადაცია  ვირთაგვას ორგანიზმში -ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა  №4 , 59. 2010 (თანაავტორები: ა. არზიანი, ნ. ლეკიშვილი, კ. ჩიხლაძე);

 • ფენოლური ნაერთების ბიოციდური  თვისებები სუხიშვილის უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეც­ნიერო  კონფერენციის მასალები, 2010, 248.

 • ზოგიერთი ორგანო ჰალოგერმანიუმჰიდრიდის მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა -საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2010, ტომი 36, №2 , 188 (თანაავტორები: გ. ჩაჩავა, მ. გვერდწითელი);

 • სილიციუმის ზოგიერთი არანაჯერი  ფენოლური ნაერთის  სინთეზი“- სუხიშვილის უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციის მასალები, 2009, 181.

 • რამდენიმე მეთოდური მინიშნება ქიმიის სწავლებაში- გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემიის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, 2006, 97

 • О  метаболизме  хлорхолинхлорида  в  листьях  яблони,  Изв. АН  Грузинской  ССР,  сер.  Биологическая, приложение,  279(1988) (Соавторы: А. Качарава,  Д. Куридзе,  М. Гигаури);

 • Синтез  меченого  хлорхолинхлорида,  Изв.  АН  Грузинской  ССР,  серия  химическая,  13(1987) ,  стр.  235 (Соавторы:  А. Качарава,  Д. Куридзе,  Б. Арзиани,  М. Гигаури);

 • Исследование  воздействия  препарата  ТУР  на  рост  и  развитие  яблони   Конференция  молодых  ученых  и  специалистов,  Материалы  докладов,  Тбилиси, 1987, 77 (Соавторы: А. Качарава,  Д. Куридзе, М. Барбакадзе);   

 • Изучение превращения хлорхолинхлорида  в яблоне,   1У  Республиканская  научно-методическая конференция  биологов  ВУЗов  ГССР,  Тбилиси,   1985,  202 (Соавторы: А. Качарава,  Д. Куридзе, М.  Гигаури);

 • Synthesis  of  silicon –containing   alkynylphenols   Ninth International Conference on Organometallic Chemistry, Abstracts of Papers, DIJON,FRANCE –September 3-7,1979, A 61;

 • Hydrometallation  of  unsaturated     silanes    Ninth Inter­national Conference on Organometallic Chemistry, Abstracts of Papers, DIJON,FRANCE –September 3-7,1979, A 62 (Co-authors: A. Kakhniasvili, D.Ioramashvili);

 • Взаимодействие 3-фенил-2-пропин-1-ола с фенолами.   ЖОрХ  13,  804(1978) (Соавторы: Д. Иорамашвили, А. Кахниашвили); 

 • Реакции гидросилилирования 1-фенил-3(п-метоксифенил)бутина-1  в присутствии   Н Р1С1,  Материалы  11  Грузинской республиканской  конференции  молодых  химиков,  Тбилиси,  1978,  ч. 11,  стр. 43 (Соавтор: Д. Иорамашвили);

 • Синтез и биоцидные свойства  1-фенил-3-метил-3(3-метил-4-оксифенил)бутина-1 и его производных,   Сообщ. АН ГССР,  92,  78 (1978) (Соавторы: А. Кахниашвили,  Д. Иорамашвили,  Т. Цакадзе, З. Ломтатидзе,  Дж. М. Анели);

 • Взаимодействие фенолов с циклическими  (фенилэтинил)карбинолами, Сообщ. АН ГССР,  85, 609 (1977) (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили, Н. Артилаква);     

 •  Синтез непредельных органических и элементоорганических  фенолов,  Сообщ. АН ГССР  87, 81, (1977) (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили);     

 • Synthesis and transformacions of organogermanium and organosilikon unsaturated phenols -VIIIth  International Conference on Organome­tal­lic Chemistry, JAPAN. Kyoto, 1977, Abstr., 5 A12 (Co-authors: A. Kakhniasvili, D.Ioramashvili);

 • Изучение взаимодействия гидроаминосиланов с ацетиленовыми фенолами.  Тезисы докладов  1  Всесоюзного  симпозиума  - Строение и реакционная способность  кремнийорганических соединений,  Иркутск,  1977,  стр. 275.2 (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили);  

 • Взаимодействие фенола, анизола  и м-крезола с  1-фенил-3-метилбутин-1-олом-3 в присутствии фосфорной кислоты. Сообщ. АН ГССР,  82, 85  (1976) (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили);     

 • Взаимодействие анизола и фенола с некоторыми (фенилетинил) карбинолами в присутствии фосфорной кислоты,  Тезисы докладов  У11 Республиканской  научно-методической конференции химиков ВУЗов  ГССР,  Тбилиси,1976, стр. 29 (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили,  Т. Шатакишвили);  

 • Взаимодействие  аминосиланов  с  кислородосодержащими  ацетиленовыми  соединениями, Сообщ.  АН  Грузинской ССР,  73,  609 (1974) (Соавторы: И. Гвердцители,  Л. Барамидзе, М. Джелия).

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 

   დამატებითი ინფორმაცია:

    1983 წელს, ცნობილი რეტარდანტის - ქლორქოლინქლორიდის (CCC) იზოტოპური, 14C -ის შემცველი სახესხვაობის    წარმატებული სინთეზისათვის, ყოფილი სსრკ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა კონკურსში გამარჯვებული და გადეცა დიპლომი «Лучший агрохимик».

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/09/2018