მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია 

გიორგი ჩიტოს ძე ნოზაძე

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 103
ტელ.: +(995 32) 2326991

ელ-ფოსტა: g.nozadze@mining.org.ge

                      g_nozadze@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი:

11.09.1962 წ.

  განათლება:

1984 _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკოსი

  სამეც./აკად.ხარისხი: საინჟინრო მეცნიერების აკადემიური დოქტორი
  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 1985_დღემდე   სამთო ინსტიტუტი

 

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • საბაგირო ტრანსპორტი;

 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;

 • ავტომატიკა - ტელემექანიკა;

 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები;

 • უწყვეტ გარემოთა მოდელირება;

 • ხანძრების მოდელირება და ანალიზი;

 • მყარი სხეულების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით.

 

  დამუშავებები:
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • შპს ”ჯორჯიან მანგანეზი” - ხელშეკრულება N142/13- 2013 წ.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. „სამთო ჟურნალი, №2(39), 2017. გვ: 3745 (თაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი).
 • Numerical modeling of ventilation flow distribution in subway tunnels with considering of the piston effect. 9th International conference contemporary problems of architecture and construction. (კონფერენციის მასალები), ბათუმი, საქართველო (თანაავტორები: ო.ლანჩავა, ზ.ხოკერაშვილი)
 • სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. „სამთო ჟურნალი, №1(38), 2017. გვ: 9296 (თაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი).
 • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე)
 • ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი–მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. „სამთო ჟურნალი, №1(36), 2016. გვ: 6164 (თაავტორები: ო.ლანჩავა, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი)
 • მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისიებები. „სამთო ჟურნალი, №2(35), 2015. გვ: 8589 (თაავტორები: ო.ლანჩავა,  ნ.არუდაშვილი)
 • მრავალკუთხა ფირფიტების დრეკადობის თეორიის ამოცანის  ზღვრული გადასვლის სასაზღვრო პირობების  მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით“.  კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.
 • საავტომობილო გვირაბში ძლიერი ხანძრის მიერ გამოწვეული საფრთხის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, N 1(32), თბილისი, 2014 წ. გვ. 86 - 89 (თანაავტორები: ო. ლანჩავა, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი)
 • წრფივი დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის ეკვივალენტური წარმოდგენა რამოდენიმე შედარებით მარტივი სასაზღვრო ამოცანის სუპერპოზიციით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური  კონფერენცია -მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2014,  თბილისი (თანაავტორები: მ. ლოსაბერიძე, ნ. ხომასურიძე) 
 • საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმები. საერთაშორისო კონფერენციის “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” შრომების კრებული. თბილისი, 2014. (თანაავტორები: ო. ლანჩავა, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი, მ. ჯანგიძე)
 • კოსმოსური პარაბოლური ანტენის ზედაპირის მოდელირება და გათვლა დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე. სამეცნიერო კონფერენციის “მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები” შრომების კრებული. 1-3 ოქტომბერი,  2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ე. მეძმარიაშვილი, დ. პატარაია, გ. ბალიაშვილი, ე. წოწერია)
 • ვანტური საბაგირო   სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და  რეგიონულ ტრანსპორტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის; საერთაშორის. კონფერენციის „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ შრომების კრებული.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2014, გვ. 227-233. (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია,   თ.ჯავახიშვილი, გ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე)
 • ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 43-47 (თანაავტორები: .ლანჩავა, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი)
 • იზოტროპული არაერთგვაროვანი მართკუთხა პარალელეპიპედის თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ანალიზურ ამოხსნათა ერთი კლასის შესახებ - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენციიის მასალები – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი (თანაავტორი: ნ.ხომასურიძე).
 • Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структур“ – горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012 (თანაავტორები:დ.პატარაია, გ.ჯავახიშვილი და სხვ.)
 • საბაგირო ტრანსპორტის უსაფრთხოების შეფასების კომპლექსური რიცხვითი მაჩვენებლის შემუშავების საკითხისათვის. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 68–71.
 • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем.  Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Патарая Д.И., Джавахишвили Г.В., Джавахишвили Т.Л., Цоцерия Э.Ш., Картвелишвили А.З., Майсурадзе Р.Г., Шеварденидзе Б.Н.). 
 • Об одном  подходе к оценке степени безопасности канатной дороги. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавтор: Патарая Д.И.). 

 • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Патарая Д.И., Картвелишвили А.З., Джавахишвили Г.В., Шеварденидзе Б.Н.,  Майсурадзе Р.Г., Пурцеладзе Г.З.). 

 • რგოლური ბაგირების ბაგირთა სისტემაზე ქარის გავლენის გაანგარიშებისათვის. სამთო ჟურნალი, 1(2), თბილისი, 2004. გვ.32-33

 • რგოლური ბაგირგზის ბაგირთა სისტემის მიერ საყრდენზე გამოწვეული დატვირთვების კომპიუტერული გაანგარიშებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, 2004.

 • რგოლური ბაგირგზის ბაგირთა სისტემის მიერ საყრდენზე გამოწვეული დატვირთვების კომპიუტერული გაანგარიშებისათვის. სამთო ჟურნალი, # 1-2(10-11), თბილისი, 2003. გვ. 40-41.

 • К уточнению расчета провисающего каната с глухозакрепленными концами и сосредоточенными грузами. Материалы научной конференции "Спецтранс 90", Москва, 1990.

 • Машинный расчет канатных дорог с отцепляемыми вагонами с помощъю ППП ИГМПКД-3. Материалы XIV конференции "Проблемы повышения прочности и надежности стальных канатов", Одесса, 1989 (соавтор: Идоидзе А.В.). 

 • Моделирование зависимостей производительности от основных параметров подвесной канатной дороги с помощью ЭЦВМ. Сообщения Академии наук Грузинской ССР, 134, №1, 1989  (соавтор: Патарая Д.И.).

 • Алгоритм и программа расчета проектных параметров грузовых подвесных дорог. Государственный фонд алгоритмов и программ СССР, Инвентарный номер 50870001441, 1988 (соавторы: Патарая Д.И., Идоидзе А.В.). 

   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • #216968 „აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაცისათვის“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - შემსრულებელი.

 • საგრანტო სამუშაო NAR/91/5-109/11 -"გამოყენებითი არაკლასიკური თერმოდრეკადობის ამოცანები სხვადასხვა მრავალფენიანი სხეულებისათვის და ტექნიკურ-თეორიული სახელმძღვანელო მასალის შექმნა შესაბამის პროგრამასთან ერთად ამ ტიპის სხეულების სიმტკიცეზე გათვლისათვის” - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - შემსრულებელი, 2013.

    სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ახალი კონსტრუქციის გრუნტის ანკერი. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 8დეკემბერი, 2017 წ.

 • წამახვილებული ფილების ღუნვის დეფორმაციების კვლევა სასრულ ელემენტთა მეთოდით და რედუქციული მეთოდის დამუშავება ანალიზური ფუნქციებით აპროქსიმაციის  გამოყენებით.  საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის   VIII ყოვლწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 27-29 სექტემბერი, 2017, თბილისი

 • "მეტროს გვირაბებში სავენტილაციო ჭავლის განაწილების რიცხვითი მოდელირება დგუშის ეფექტის გათვალისწინებით" მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია „არქიტექტურისა დ მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, ბათუმი, საქართველო, 2017, 13-18 სექტემბერი;

 • The impact of the piston effect on the technological characteristics of ventilation in the subway tunnels - International symposium- occupational health and safety SESAM 2017 -8th edition-Bucharest, Romania.

 • ხანძრის დამაზიანებელი ფაქტორების უსადენო მონიტორინგის საკონტროლო სისტემის დამუშავება საავტომობილო გვირაბებისათვის. ყოველწლიური კონფერენცია „რუმინეთის ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დღეები“, XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ქ.ტირგუ-მურეში, რუმინეთი, 6-7 ოქტომბერი, 2016 წ.

 • საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შეფასების ზოგიერთი პრობლემა. (პლენარული სხდომის მთავარი მოხსენება). „უნივერსიტარია სიმპრო 2016“ თემა: „მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში“, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 წ. http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf

 • თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016.

 • საავტომობილო გვირაბებში ხანძრების რიცხვითი მოდელირება და დამაზიანებელი ფაქტორების გავრცელების დინამიკა. საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ.

 • მობილური საბაგირო გზების დახრილი საყრდენების საძირკვლის მოწყობილობა – მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • დ.პატარაია,  გ.ნოზაძე – საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ფოლადის ბაგირები – პრობლემები და გადაწყვეტები“. ქ.ოდესა, უკრაინა. 29 მაისი–2 ივნისი, 2012. მოხსენებები: 1.„Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержневых структур». 2. Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“;

 • გ.პატარაია, გ.ნოზაძე –საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენცია – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი. მოხსენებით: „ვანტური სატრანსპორტო დანადგარის სტატიკური და დინამიკური გათვლის ზოგიერთი საკითხის შესახებ“;

 • გ.ნოზაძე,  ნ. ხომასურიძე -–საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენცია – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი. მოხსენებით: „იზოტროპული არაერთგვაროვანი მართკუთხა პარალელეპიპედის თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ანალიზურ ამოხსნათა ერთი კლასის შესახებ“.

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/13/2018