მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია 

დავით ივანეს ძე პატარაია

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 103
ტელ.: +(995 32) 2326991

ელ-ფოსტა: david.pataraia@gmail,com

 
  დაბადების თარიღი: 18.09.1940 წ.
  განათლება: 1957-1962 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერი-ელექტრიკოსი
  ტრენინგები:  
  სამეც./აკად.ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (1993)
  წოდება: პროფესორი
  თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1962-1973 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;

1974-1978 საქ. მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი;

1974 დღემდე სსიპ სამთო ინსტიტუტი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • საბაგირო ტრანსპორტი;

 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;

 • ავტომატიკა - ტელემექანიკა;

 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები.

 დამუშავებები:
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • სახელშეკრულებო სამუშაო N034/12 - 2013 .

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე)

 • რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“.  კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ. (თანაავტორები: ე.  წოწერია, გ. ფურცელაძე, რ. მაისურაძე)

 • კოსმოსური პარაბოლური ანტენის ზედაპირის მოდელირება და გათვლა დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე. სამეცნიერო კონფერენციის “მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები” შრომების კრებული. 1-3 ოქტომბერი,  2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ე. მეძმარიაშვილი, გ. ბალიაშვილი, ე. წოწერია, გ. ნოზაძე)

 • ბაგირ- ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგი საკითხი. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური  კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი, 2014,  თბილისი (თანაავტორები: ე.წოწერია, ა.ქართველიშვილი,  რ.მაისურაძე)

 • “თბილისის ფუნიკულიორი”. ენციკლოპედია, ტომი III, თბილისი (თანაავტორი: მ. ჩორგოლაშვილი)

 • ვანტური საბაგირო   სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და  რეგიონულ ტრანსპორტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის. საერთაშორის. კონფერენციის  „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ შრომების კრებული. თბილისი. 2014, გვ. 227-233 (თანაავტორები: ე.წოწერია   თ.ჯავახიშვილი გ.ნოზაძე გ.ჯავახიშვილი რ.მაისურაძე)

 • წამახვილებული ფორმის ბრტყელი ფიგურების გაანგარიშების შესახებ მყარი დრეკადი სხეულების დისკრეტული სტრუქტურებით წარმოდგენის საშუალებით, Bullt. TICMI, vol 17, No. 1, 2013. თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 

   

 • Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структур“ – горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012 (თანაავტორები:გ.ნოზაძე, გ.ჯავახიშვილი და სხვ.)

 • Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“– Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012;

 • ბაგირის დისკრეტული მოდელის გამოყენება მეჩხერი ბაგირ–ღეროვანი სტრუქტურების გასაანგარიშებლად ორბიტული გვარლიანი სისტემების მაგალითზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 67.

 • Discrete model and calculation method for rope-rod structures. Problems of Mechanics, International federation for the promotion of mechanism and machine science, International scientific journal. ISSN 1512-0740, N 2(31), Tbilisi, 2008.  pp.15-23.

 • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем.  Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Г.Джавахишвили, Г.Нозадзе, Т.Джавахишвили, Э.Цоцерия, А.Картвелишвили, Р.Майсурадзе, Б.Шеварденидзе). 

 • Об одном  подходе к оценке степени безопасности канатной дороги. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК – международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавтор Г.Нозадзе). 

 • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса,  2008 (соавторы: Г.Нозадзе,  А.Картвелишвили, Г.Джавахишвили, Б.Шеварденидзе,  Р.Майсурадзе, Г.Пурцеладзе) 

 • О предельной точности дискретной модели каната в динамических расчетах канатных систем подвесных дорог. Доклады 3-ей Межд. Конференции АРНи ОСК. Одесса. 2003. с.9. 

 • Seilbahnen in Osteuropa und GUS. Weltseilbahngeschichte II.Erlangen. Grinmannv.-g. 2000. pp. 108-129 (Co-authors: Gric Roman, Schmol Hans-Diter).

 • Ueberblik ueber die Seilbahntechnik und Technologie in den GUS Laender. Internationale Seilbahnrundschau, Bohmanverlag, Wien, Heft 6, 1998. pp.16-20.

 • Ein Beitrag  zur Berechnung der dynamischen Vogaengen der Seile nach dem  Stuetzenuebergang. Technische Universitaet Wien, No 2(42), 1997. pp. 11-16 (co-author E.Engel).

 • О некоторых новых конструкционных решениях канатной системы вантовой канатной дороги. Сб. трудов: Горная механика и стационарные установки. "Мецниереба", 1996. с. 11-16 (соавторы: К.Хатиашвили, Б.Шеварденидзе).

 • Berechnung der Materialiselkraene mittels der Realxationsmethode. Steinverlag Zuerich. Hebe u. Foerderanlagen ,  No 3, 1996. p. 4  (co-author M.Roth).

 • Ein Beitrag zur diskreten Darstellung des Seiles. Wissenschaftliche Arbeiten des Instituts fuer Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen der TU Wien. Vienna, 1993, N2(32), pp. 32-38. (in German).

 • ავარიული დამუხრუჭების პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. ბაგირგზების მე-6 საერთაშორისო კონგრესის შრომები. ბარსელონა, 1993.

 • ბაგირის დისკრეტული წარმოდგენის საკითხისათვის. ვენის ტექნიკური უნივერსიტეტის სარკინიგზო ტრანსპორტისა და ბაგირგზების ინსტიტუტის შრომები. 1993.

 • ბაგირთა სისტემების გაანგარიშება და პროექტირება.  გამომც: “მეცნიერება”, თბილისი, 1992.

 • Расчет и проектирование канатных систем на примере канатных дорог. Тбилиси, Мецниереба, 1991. 102 с. 

 • Ориентированный метод расчета провисающего каната с произвольной нагрузкой. Сб: Труды Инст. Горной Мех. АН РГ, Горная электромеханика и транспорт, Тбилиси, Мецниереба, 1990, 6 с.

 • Расчет основных параметров вантовой канатной дороги с самоходным вагоном. В тезис. докл. Всесоюзной научн.- практ. конференции 23-26, октября, 1990, Научн-техн. прогресс и персп. развития новых спец. видов транспорта. Часть 1. Москва, НИЦ ВНИИПК - 1990. 3 с.

 

   გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   
 • პროექტი: ”პრაქტიკაში გავრცელებული რთული გეომეტრიის მქონე კონსტრუქციების მოდელირება და გაანგარიშება - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცენიერო ფონდი, ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტთან ერთად- შემსრულებელი, 2013.

    სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ბაგირგზების ბაგირღეროვანი სტრუქტურების დინამიკის მოდელირება და ანალიზი მყარი ტანის დისკრეტული წარმოდგენისა და მიმდევრობითი დამუშავების ალგორითმის გამოყენებით. 2017, 6-9 ივნისი, ბოლცანო, იტალია,   საბაგირო ტრანსპორტის XI საერთაშორისო  კონგრესი (OITAF). http://oitaf2017.com/en/;

 • რთული ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების და სხვა მსგავსი სამშენებლო კონსტრუქციების მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენისა და სპეციალური ალგორითმის საფუძველზე. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის   VIII ყოვლწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 27-29 სექტემბერი, 2017, თბილისი;

 • ექსტრემალური პარამეტრების მქონე საბაგირო ავარიული სასიგნალო სისტემის გაანგარიშება დისკრეტული მოდელის საფუძველზე. მეცხრე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე პრობლემებზე არქიტექტურასა და მშენებლობაში, 13-18 სექტემბერი, 2017. ბათუმი;

 • გავრცობილი სხეულების სტატიკური და დინამიკური გაანგარიშების შესაძლებლობის შესახებ მყარი დეფორმირებადი ტანის დისკრეტული მოდელის და მიმდევრობითი მიახლოებების ალგორითმის გამოყენებით.

  საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ.

 • თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016.

 • ზოგიერთი არასტანდარტული კონსტრუქციის მყარი დეფორმირებადი ტანის დისკრეტული მოდელითა და მიმდევრობითი მიახლოებების ალგორითმით გაანგარიშების შესახებ. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები, სემინარის XXX გაფართოებული სხდომები, 2016 წლის 20-22 აპრილი.  თბილისი.

 • მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე – მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • დ.პატარაია - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის კონფერენცია, ქუთაისი, 8-9 ნოემბერი, 2013 წ, მოხსენებით: ”წამახვილებული ფორმის ბრტყელი ფიგურების გაანგარიშების შესახებ მყარი დრეკადი სხეულების დისკრეტული სტრუქტურებით წარმოდგენის საშუალებით” ;

 • დ.პატარაია,  გ.ნოზაძე – საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ფოლადის ბაგირები – პრობლემები და გადაწყვეტები“. ქ.ოდესა, უკრაინა. 29 მაისი–2 ივნისი, 2012. მოხსენებები: 1.„Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержневых структур». 2. Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“;

 • დ.პატარაია, გ.ნოზაძე –საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენცია – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი. მოხსენებით: „ვანტური სატრანსპორტო დანადგარის სტატიკური და დინამიკური გათვლის ზოგიერთი საკითხის შესახებ“ .

  დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/09/2018