საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

ნუკრი ომარის ძე სამხარაძე

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 117
ტელ.:   მობ: 595 191656
ელ-ფოსტა: nukri1@rambler.ru

 
  დაბადების თარიღი:

20.11.1975 წ.

  განათლება:

1996-2001 წ.წ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც: მრეწველობის კომპლექსური ავტომატიზაცია-ბაკალავრი

  თანამდებობა: ინჟინერი
  შრომითი საქმიანობა: 1991-დღემდე _  სსიპ სამთო ინსტიტუტი
   
  სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მათ შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;
 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
 • ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის მეთოდები.
   სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/01 -04.01.2013 წ.

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #11-18/34 C  -04.10.2012 წ.

 • ნოვრუზკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 01.09.2011;

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის მსხვილმასშტაბიანი ლაბორატორიული გამოცდა - ხელშ. 07-01/18 - 07.04.2011.

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის მსხვილმასშტაბიანი ლაბორატორიული გამოცდა - ხელშ. 07-01/8 - 07.04.2010.

 • რ.აგლაძის არაორგანული და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის #2GNSF/ST 09.1049.7-19 საგრანტო პროექტის ხელშეკრულება #2 07-08/21.25, 2010.

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. სამთო ჟურნალი,1(36), 2016. გვ: 4145 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი)

 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე  მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 2738 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე,  მ.თუთბერიძე)

 • სპილენძის მადნის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელი. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #46, 2012;

 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #79, 2011;

 • ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #1012, 2010. გვ:9498 (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, ი.სამხარაძე).

 • ხრახნული სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, #2(23), 2009. გვ:3841. (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, გ.ჩქარეული).

 • სალექი მანქანის ავტომატ. მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, გამომც. თბილისი, #1-2 (10-11) 2003 (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, მ. თუთბერიძე).

 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა. სამთო ჟურნალი, გამომც. თბილისი, 2001 (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, მ. თუთბერიძე).

 გამოგონებები (პატენტები):
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  საქპატენტი, (ბრძანება #868/01)  თბილისი, 2017  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი).
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  საქპატენტი P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჩქარეული);
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი  საქპატენტი P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჩქარეული)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 •  2014-2017 - პროექტი FR/354/3-180/13 "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით", შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) შემსრულებელი;
 • სსიპ შოთა რუსაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გავალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი - NGNSF/ST 08/5 -441 - 23.03.09-28.02.2011.

ბოლო განახლება:   11/17/2017