აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

ფეთქებადი მასალების კვლევის და
აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია
 

გრიგოლ გიორგის ძე შატბერაშვილი

ე.მინდელის ქ.7
I სართული, ოთახი 101
ტელ.: 2321698, მობ: 899530082

ელ-ფოსტა: grigshat@yahoo.com; grigshat@mining.org.ge

 
  დაბადების თარიღი:

08.06.1950 წ.

  განათლება:

1971-1976 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერი

1978–1982–საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა

  ტრენინგები: 2002–SIDA-ს ტრეინინგ-პროგრამა მიწის კადასტრში,  შვედეთის სამეფო ტექნიკური უნივერსიტეტი
  სამეც./აკად.ხარისხი: -
  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1976-დღემდე –  სსიპ სამთო ინსტიტუტი

1988–დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გეოდეზიის დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი (პედაგოგიური საქმიანობა)

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა ნაგებობებისა და გვირაბების დაპროექტება;
 • მიწისქვეშა და ღია სამთო სამუშაოების დაპროექტება;
 • სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების დამუშავების ტექნოლოგიები და ეკოლოგიური საკითხები
  სახელშეკრულებო სამუშაოები (2008-2012 წ.წ.):
 • ჩხარი-აჯამეთის მანგანუმის საბადოს ჩხარის უბნის მიწისქვეშა წესით დამუშავების პროექტი (სამუშაოთა ხელმძღვანელი);
 • სს „მადნეული“-ს კარიერის მთელი პერიმეტრისათვის ზღვრული კუთხეების დადგენა;
 • ჩორდის ბარიტის საბადოს დამუშავების პროექტი.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე,  დ.ხომერიკი)
 • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.თხელიძე,  ნ.აბესაძე)
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 119–126, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი,  ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი,  გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე)
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას, „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“. საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი)
 • უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა, „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“,  №2, თბილისი, 2016  (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე,  ნ. აბესაძე, ა. აფციაური)
 • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58 (თანაავტორები: ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე, ნ. აბესაძე)
 • დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი, №2(35), 2015. გვ: 5965 (თანაავტორები: ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე)
 • დაძაბულობათა ტალღბის პარამეტრების საუალებით ფექებადი ნივიერების ეფექტურობის დადგენის მეოდიკა. „სამთო ჟურნალი, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 64-56 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი)
 • ჭიათურის მანგანუმის საბადოს მარაგების ანგარიშისას კონდიციების შემადგენლობა და მათი განსაზღვრის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(29), 2012. გვ.11–15. (თანაავტორები: ა.კიკაბიძე, ი.ერქომაიშვილი).
 • ჭიათურის მანგანუმის მადნის დანაკარგებისა და გაღარიბების აღრიცხვა, მათი ნორმატიული მაჩვენებლების დადგენა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(28), 2012. გვ.51–54 (თანაავტორები: ა.კიკაბიძე, ი.ერქომაიშვილი).
 • გადახსნილი ქანების სანაყაროების მდგრადობის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.47–50. (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ა.კიკაბიძე).
 • მარაგების მინიმალური მოცულობის დადგენა საბადოს დამუშავების ტექნიკურ–ეფექტურობის დასადგენად. სამთო ჟურნალი, თბილისი, #2(25), 2010. გვ.28–30(თანაავტორი: ა.კიკაბიძე).
 • საბადოს მიწისქვეშა დამუშავებისას სამთო საწარმოთა მწარმოებლურობის განსაზღვრა მარაგების რაციონალური გამოყენების თვალსაზრისით, სამთო ჟურნალი, თბილისი, #2(25), 2010, გვ.26–28 (თანაავტორი: ა.კიკაბიძე).
 • საქართველოს სამთო–ქიმიური ნედლეულის საბადოების დამუშავების პრობლემები. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 24–29 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ე.მატარაძე).
 • Добыча и использование природных строительных материалов. Горный Журнал, №4, Москва, 2004. с. 32-36 (соавторы: Р.Михельсон, Н.Шекриладзе, А.Кикабидзе).
 • Основные направления модернизации техники и технологии добычи марганцевых руд открытым способом на рудниках АО "Чиатурманганум". Горный Журнал, №2, Тбилиси, 2004. с. 53-56  (соавторы: Р.Михельсон, С. Хомерики, Н.Кукуладзе).
 • ღია სამთო სამუშაოების მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები ს.ს "ჭიათურმანგანუმის" კარიერებზე. სამთო ჟურნალი, 1(4), თბილისი, 2000. გვ. 26-27.   (თანაავტორები: რ. მიხელსონი, ნ. შეყრილაძე).
 • Прогрессивная технология добычи руды жильных месторождений. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1991 (Соавторы: О.Карбелашвили, Т.Сачкова).
 • Технология разработки жильных крутопадающих месторождений с использованием очистных комплексов. Тезисы докладов науч.тех. конференции технолог. процессов при проектировании и эксплоатац. горных предприятий, Батуми 1990. АН ГССР, Тб. (Соавторы: А.Кикабидзе, Д.Каландадзе).
 • Эффективность применения технологии добычи подэтажного обрушения с торцевым выпуском и с использованием самоходного оборудования на пневмоколесном ходу при разработке жильных месторождений. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1987 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе).
 • Эффективность использования самоходного оборудования на пневмоколесном ходу при системе подэтажного обрушения с торцевым выпуском на жилных месторождениях Грузии. Науч.тех. конференция "Механизация и автоматизация в горнохимической промышленности" в Кутаиси, 18-20 сентября. Тб. 1985 (Соавтор: О.Карбелашвили).
 • К вопросу модернизации системы подэтажного обрушения на жильных месторождений Грузии. 7 Всесоюзная конференция по механике горных пород, 1985 (Соавтор:Т.Сачкова).
 • К вопросу рационального применения самоходного оборудования на пневмоколесном ходу на Квайсинском свинцово-цинковом месторождений. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1985 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе).
 • К вопросу модернизации систем разработки Квайсинского месторождения. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1984 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе).
 • Исследование параметров и показателей нового варианта технологии этажного принудительного обрушения на Квайсинском свинцово-цинковом руднике.Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1981 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе).
 • Новый вариант технологии выемки этажного принудительного обрушения на Квайсинском свинцово-цинковом руднике. Рационалные методы добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии, Тб: "Мецниереба" 1980 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе).

      სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • პროექტი FR/171/3-180/14"მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია" (2015–2017 წ.წ.) –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი, ინჟინერი (დამხმარე);

        საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას. მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf
 • ფეთქებადი ნივთიერების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016
 • ქანში გარდატეხილი ძაბვის ტალღის პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები’’, ქ. ბათუმი, 5-9 სექტემბერი 2016 წ.
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 2015წ., 30 სექტემბერი – 4 ოქტომბერი. „აფეთქებითი ენერგიის გამოყენებით ქვის ბლოკების მოპოვების თეორიული საფუძვლები“. თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი.
 • სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები – II ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია –თბილისი, 2015წ., 11 დეკემბერი. „დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები“. თანაავტორები: ზ კუჭუხიძე, გ.ბახუტაშვილი.
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/12/2018