ანალიზური ქიმიის და
წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ნინო შალვას ასული შეყრილაძე  

ე.მინდელის ქ.7

ქიმიურ-ანალიზური ლაბორატორია;
ტელ.:  +(995 595) 512229

ელ-ფოსტა:

 
  დაბადების თარიღი:

10.02.1943 წ. 

  განათლება:

1965 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ამჟამად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), სპეც: არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია, ინჟინერ–ტექნოლოგის კვალიფიკაციით

1974 – დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტის ასპირანტი

  სამეც./აკად.ხარისხი: დოქტორი
  თანამდებობა: განყოფილების უფროსი
  შრომითი საქმიანობა:

1959–1964 თბილისის უალკოჰოლო სასმელებისა და ნახშირმჟავას გაზის ქარხანა;

1964 – რუსთავის აზოტოვანი სასუქების ქარხანა – ლაბორანტი;

1965-2006 – სამთო მექანიკის ინსტიტუტში უფროსი ლაბორანტი; უმცროსი მეცნ. თანამშრომელი, უფრ. მეცნ.თანამშრომელი;

1997–2004 – საქ. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს წიაღის დაცვისა და სამთო საქმის დეპარტამენტის უფრ. სპეციალისტი;

2005–2006 – სს "მადნეული" – მთ. სპეციალისტი ტექნოლოგიის დარგში;

2010 – კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტში განყოფილების გამგე;

2011 წლიდან - დღემდე _ სამთო ინსტიტუტი

  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • ოქროს მინერალური ფორმების განსაზღვრა (ფაზური ანალიზი) სინჯებში XI-C და საყდრისი- 4. შპს “RMG-Gold”.

 • ბოსტანაბადის და სონაჯილის საბადოების მცირე ლაბორატორიული სინჯების პირველადი ტექნოლოგიური ტესტირება. შპს ”გეოლოგიური კვლევების ცენტრი”.

 • ბნელი-ხევის ოქრო-პოლიმეტალური მადანგამოვლინების ოქროს შემცველი მადნების ტექნოლოგიური თვისებების (გამდიდრებადობის) პირველადი შესწავლა. შპს ”კავკასიის სამთო ჯგუფი”.

 • შპს „ყვირილა 2007“-ის სანედლეულო ბაზის-აგლოკონცენტრატის (ე.წ. კუდების) სანაყაროს და შპს „ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯიის“ მანგანუმის მადნის მამდიდრებელი მინიფაბრიკის დასინჯვა. შპს ”ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯია”.

 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით - #13-18/01 -04.01.2013 წ.

 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -   #11-18/34 C  - 04.10.2012 წ.

 • ნოვრუზკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 01.09.2011

 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა - #11-18/09 G  - 28.03.2011

 • სსიპ რ.აგლაძის არაორგანული და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის N GNSF/ST 09.1049-19 საგრანტო პროქტის ხელშეკრულება N07-08/21.25 ;

 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებადობაზე - N13-18/09 - 05.02.2013

  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი,1(38), 2017. გვ: 80–83 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი)
 • საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების  – ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი,1(34), 2015. გვ: 42–44 (თანაავტორები: ო.კავთელაშვილი, ნ.გეგია)
 • საზანოს ველის პეგმატიტების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი,1(34), 2015. გვ: 38–42 (თანაავტორები: ნ.გეგია, დ.ტალახაძე)
 • ტყვიისა და თუთიის შემცველი ოქროს მადნის ფიზიკური მეთოდებით გამდიდრების პროცესის გამოკვლევა.  საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 7-12 (თანაავტორები: ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი)
 • ოქროს შემცველი მადნის ელემენტარული და ფაზური შედგენილობის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 12-16 (თანაავტორები: ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი)
 • საზანოს პეგმატიტების გამდიდრების ზოგიერთი საკითხები. „სამთო ჟურნალი,1(30), 2013. გვ: 2732 (თანაავტორები: ნ.გეგია, დ.ტალახაძე, თ.ზულიაშვილი)
 • საზანოს საბადოს პეგმატიტების კვლევა მაღალკალიუმიანი მინდვრის შპატების მიღების მიზნით. შრომების კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი, 2012, გვ: 272 (თანაავტორები: ნ.გეგია, ო.კავთელაშვილი, დ.ტალახაძე, ე.უკლება)
 • მივერუდის საბადოს ოქრო-სპილენძის მადნების ნივთიერებრივი შემადგენლობის თავისებურებანი და გადამუშავების ტექნოლოგიის შერჩევის პრინციპები. შრომების კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი, 2012, გვ: 317(თანაავტორები: ე.უკლება, მ.მჭედლიშვილი,  ნ.გეგია)
 • Processing the technology of the dressing of the cooper-golden ore. International Conference for Young Scientist on Materials Processing Science.თბილისი, 2010 (თანაავტორები: ე.უკლება, მ.მჭედლიშვილი, ნ.გეგია).
 • Pegmatites of the the Sazano Deposit – as the source for obtaining of high-potassium feldspar concentrates. International Conference for Young Scientist on Materials Processing Science. თბილისი, 2010 (თანაავტორები: ნ.გეგია, ა.კიკაბიძე, ი.ნაროზაული, ო.კავთელაშვილი).
 • Разработка технологии обогащения карбонатных марганцевых руд Шкмерского месторождения. ა.თვალჭრელიძის კავკასიის მინერალური ინსტიტუტის შრომების კრებული, თბილისი, 2009 (თანაავტორები: ნ.გეგია, ე.უკლება, ა.მწყერაშვილი).
 • Результаты лабораторных исследований детонационных свойств конверсионных взрывчатых материалов и их смесей с аммиачной селитрой.  Горный Журнал, №2(15), Тбилиси, 2005. с.32-35 (соавторы: С.Хомерики, Р.Михельсон, Э.Чагелишвили, и др.).
 • Оценка выбросов ядовитых газов в атмосферу при взрыве конверсионных порохов и их смесей с аммиачной селитрой. Ecology and Nature Management. Collection of Scientific works. National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Problems on Nature Management and Ecology, Dneptropetrovsk, 2005. pp. 105-108 (co-authors: S.Khomeriki, R.Mikhelson, N.Kukuladze).
 • Горная промышленность Грузии и ее роль в экономике страны. Горный журнал, №4, 2004. Москва (соавторы: З. Кутелия,  А.Кикабидзе).                                                                     
 • Добыча и переработка природных строительных материалов. Горный журнал, №4, 2004. Москва (соавторы: А.Кикабидзе,  Р.Михельсон, Г. Шатберашвили).
 • Совершенствование технологии флотационного процесса обогащения марганцевых шламов, промежуточных продуктов и хвостов обогатительных фабрик с промышленной проверкой результатов в условиях Чиатуры. ИГМИ АН ГССР № Гос.региcтр. 01071528, 1989 (cоавтор: Т.Мечурчлишвили).
 • О возможности использования продуктов микробиологической трансформации нефтяных дистилляторов при флотации марганцевых шламов. Реферативный сборник «Марганец», 6(90), 1983 (соавтор: Т.Мечурчлишвили).
 • Влияние реагентов-регуляторов на процесс пенной сепарации марганцевых шламов. «Мецниереба», Разработка и обогащение полезных ископаемых, 1983 (соавтор: Т.Мечурчлишвили).
 • Условия образования сточных вод ГРК «Чиатурмарганец» и программа их химического исследования. «Мецниереба»,  Разработка и обогащение полезных ископаемых.1982 (соавторы: Н.Хундадзе, Д.Кирвалидзе).
 • Интенсификация флотации марганцевых шламов реагентом-регулятором. «Марганец», 1982 (соавторы: Т.Мечурчлишвили, И.Окромчедлидзе,  Э.Мгалоблишвили).
 • Разработка и внедрение методов анализа питьевых, технических и сточных вод предприятий ГРК «Чиатурмарганец» (отчет). ИГМ АН ГССР, Тбилиси,1980.
 • Изучение действия некоторых реагентов на флотацию марганцевых шламов чиатурского месторождения. «Мецниереба», Технология добычи и обогащения полезных ископаемых Грузии, 1979. (cоавторы: Т.Мечурчлишвили, М.Самхарадзе).
 • Регулирование ионного состава пульпы при флотации марганцевых руд. СФТГП  ИФЗ АН СССР. Добыча и обогащение полезных ископаемых, 1977.
 • Применение высококачастотных электрических полей для интенсификации флотации марганцевых шламов. ИПКОН АН СССР, Разработка и обогащение полезных ископаемых, 1977.
 • Метод флотомагнитной сепарации и его испытание на флотационной фабрике треста «Чиатурмарганец». V Республиканская научно-техническая конференции молодых ученых и специалистов, 1976 (соавтор Т.Мечурчлишвили).
 • Получение высокосортных окисных концентратов из песков дешламации марганцевых шламов. «Мецниереба», Технология добычи и обогащения полезных ископаемых Грузии, 1974 (соавторы: Т.Гогитидзе,  Н.Папавадзе).
 • Флотация марганцевых щламов обработанных ультразвуком. «Мецниереба», Технология добычи и обогащения полезных ископаемых Грузии, 1972 (соавторы: Т.Гогитидзе, И.Окромчедлидзе, Л.Торадзе).
 • Селективная флотация карбонатных и окисных минералов марганца с применением флокулянта. «Мецниереба», Сообщения Академии наук Грузии, 65, №2, 1972 (соавторы: Т.Гогитидзе, И.Окромчедлидзе, Н.Папавадзе).
 • Влияние ионного состава флотационных пульп на процесс флотации каменных углей. «Мецниереба», Методы разработки меторождений и обогащение полезных ископаемых Грузии, 1971(cоавторы: Т.Гогитидзе, З.Топурия, И.Окромчедлидзе, Л.Торадзе).
 • К определению марганца различной валентности в чиатурских марганцевых рудах. ИГМ АН ГССР, НТО горное ГССР. Тезисы докладов конференции молодых ученых, 1970 (соавтор Л.Торадзе).
 • Изучение ионного состава флотационных пульп и влияния его на процесс флотации марганцевых шламов. «Мецниереба», Добыча и обогащение полезных ископаемых Грузии, 1970 (соавторы: Т.Гогитидзе, З.Топурия, И.Окромчедлидзе).
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   

პროექტი G-1096 “უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და ტექნოლოგიის დამუშავება". - საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც) (2004-2007)

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 •  სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. (2 მოხსენება)

 • საზანოს საბადოს პეგმატიტების კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგიის დამუშავება. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ”წიაღის ათვისების, რესურსაღდგენითი, მცირენარჩენიანი და ბუნებისდაცვითი ტექნოლოგიები“, საქართველო, თბილისი, 15-21 სექტემბერი, 2014 (თანაავტორები: ნ.გეგია, დ.ტალახაძე).

 • საზანოს საბადოს პეგმატიტების კვლევა მაღალკალიუმიანი მინდვრის შპატების მიღების მიზნით. შრომების კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი, 2012, გვ: 272 (თანაავტორები: ნ.გეგია, ო.კავთელაშვილი, დ.ტალახაძე, ე.უკლება).

   ჯილდოები:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   08/16/2017