მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა

და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია 

სვეტლანა ივანეს ასული სტერიაკოვა

ე.მინდელის ქ.7
3 სართული, ოთახი 311
ტელ.: +(995 32) 2383741

ელ-ფოსტა:  ssteraykova@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი: 8.04.1962 წ.
  განათლება: 1981-1987 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი კავშირგაბმულობის ფაკულტეტი, სპეციალობით: ინჟინერ-ეკონომისტი
  ტრენინგები:  
  სამეც./აკად.ხარისხი: -
  თანამდებობა: მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 1981 - დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:
 
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 
 • სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენი მაგისტრალის შემდგენი მილების შეერთების ადგილების მასში მიმდინარე ჰიდროდინამიკურ პროცესებზე გავლენის ანალიზი.  ”სამთო ჟურნალი”, №2(39), თბილისი, 2017. გვ. 36 –37 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე)

 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე)

 • საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ლ. მახარაძე, მ.ჯანგიძე)

 • სამთო მანქანების დეტალების მაგნიტურ–იმპულსური დამუშავება მათი განმტკიცების მიზნით. სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 49 –50 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, კ.პეროვი)

 • დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57 (თანაავტორები:  ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, .ჯანგიძე)

 • მაგისტრალური ნავთობსადენების და ნავთობპროდუქტსადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. „სამთო ჟურნალი, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 41-48 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი)

 • სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის სადრენაჟო ზუმპფების მიმდებარე ტერიტორიის მყარი ნალექებისაგან გამწმენდი ჰიდრავლიკური სქემის სრულყოფა. „სამთო ჟურნალი, თბილისი, №2(35), 2015. გვ: 31-36 (თანაავტორები:  ვ.სილაგაძე, .ჯანგიძე)

 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო–პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი. სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: ლ.მახარაძე,  ლ.გავაშელი, ვ.გელაშვილი)

 • მდინარეების კალაპოტის გადაკეტვა ჰიდრომექანიზაციის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი“, №1(32), 2014 წ. თბილისი გვ: 101–106 (თანაავტორები: ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე )

 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეკონომიური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა მათი ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან სრულად დაცვის უზრუნველყოფის შემთხვევებში. ”სამთო ჟურნალი,” N 2(31),

  თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2013. გვ: 56-59 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე)

 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი. „სამთო ჟურნალი,1(30), 2013. გვ: 6063 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი)

 • К вопросу определения месторасположения промежуточных насосных станций в многоступенчатых гидротранспортных системах, работающих без разрыва сплошности потока» - Сб. Трудов посвященного 105 –летия со дня рождения А.Горгидзе «Прикладная математика и механика», изд. дом «Технический Университет», Тбилиси, 2012, с.159-165 (თანაავტორები:Л.Махарадзе, В.Гелашвили)

 • Diagnostics and Technique for the Analysis Pipelines Transportation” – Сборник научных трудов Института «Проблем природокористування та екологii» Национальной Академии Украины, вып.15. Днепропетровск, стр,45-49, 2012 (თანაავტორები: L.Makharadze, L.Gavasheli)

 • ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. სამთო ჟურნალი  #1(28), თბილისი, 2012. გვ.55–63 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი)

 • ბუნებრივი დაწნევით მომუშავე ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ძირითადი პარამეტრების საანგარიშო დამოკიდებულებები და ტექნიკურ–ეკონომიკური მაჩვენებლები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.74–77. (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე).

 • Комплексный показатель эффективности и надежности многоступенчатой гидротранспортной системы. შრომათა კრებული:"გამოყენებითი მექანიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. გვ. 160–166. (თანაავტორი: ლ.მახარაძე).

 • მილსადენების ტემპერატურული დეფორმაციების და დინამიკური პროცესებით გამოწვეული განივი რხევების მაკომპენსირებელი საშუალება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 56–59.(თანაავტორები:ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე).

 • მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენების სექციონირების შესახებ წნევის მკვეთრი რხევების წარმოშობის თავიდან აცილების მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”,  #1(22), თბილისი, 2009. გვ: 42-43 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ა.შარიქაძე )

 • Ways of Increasing Efficiency of Pipeline Hydrotransport for Minerals and Wastes. Proceedings of the 11th «International Mineral Processing Symposium». 21-23 October 2008. Belek-Antalya, Turkey pp.1155-1159. (co-authors: L.Makharadze, A.Sharikadze).

 • Гидравлический удар в напорных трубопроводах при соударении встречных потоков. Международная конференция «Проблемы механики сплошных тел», Тбилиси, 2007. с.181-191 (соавторы: Л.Махарадзе, А.Шарикадзе).
 • Рекомендации по выбору и применению средств стабилизации давлений при нестационарных процессах в напорных гидротранспортных системах в зависимости от причин и условий их возникновения. «Горный журнал»,  №1-2 (18-19), Тбилиси, 2007. с.24-27 (соавторы: Л.Махарадзе, А.Шарикадзе, Д.Кенчошвили).
 • Гидравлический удар в напорных трубопроводах при соударении встречных потоков. Труды Международной конференции «Проблемы механики сплошных тел», Тбилиси, 2007. с.186-191 (соавторы:Л.Махарадзе).
 • Трубопроводы и трубопро-водная арматура для систем гидротранспортирования твердых сыпучих материалов. «Горный журнал», №2 (15), Тбилиси, 2005. с.36-42 (соавторы: Л.Махарадзе, И.Нинидзе).
 • Атмосферный воздух – эффективное средство регулирования режима работы центробежных насосов и гашения резких колебаний давления в напорных трубопроводах. «Горный журнал», №1 (14), Тбилиси, 2005. с.38-43 (соавторы: Л.Махарадзе, А.Шарикадзе)
 • Математическая модель системы плазменная дуга-индивидуальноемкостный преоброзователь источника напряжения и источника тока. «Горный журнал», №1 (12) , Тбилиси, 2004. с.18-23 (соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, В.Силагадзе, М.Джангидзе, Г.Геленидзе).
 • Мобильная станция для плазменной резки и электродуговой сварки в полевых условиях. «Горный журнал», №2 (9), Тбилиси, 2003. с.97-98 (соавторы: Г.Швангирадзе, М.Геленидзе, Г.Геленидзе).
 • Математическая модель системы плазменная дуга- индукционно-емкостный преобразователь источника напряжения в источник тока."«Горный журнал», №1 (10), Тбилиси, 2003. с.78-84 (соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, В.Силагадзе, М.Джангидзе, Г.Геленидзе). 
 • Мобильная станция для плазменной резки и электродуговой сварки в полевых условиях. «Горный журнал», 2(9), Тбилиси, 2002. с. 97-98 (соавторы: М.Геленидзе, Г.Швангирадзе, Г.Геленидзе).
 • Анализ работы системы "плазматрон-источник питания". Труды горно-геологической секции международной научно-инженерной конференции "Новейшие технологии и Грузия". Тбилиси, 2002 (Соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, В.Силагадзе, М.Джангидзе, Д.Геленидзе).
 • Оценка эффективности гидротранспортных систем. Сб. трудов "Горная механика и стационарные установки", "Мецниереба", 1996. с. 28-32.
 • Реологические свойства шламов. Сб. трудов "Горная механика и стационарные установки", "Мецниереба", 1996. с.33-37 (соавторы: Т.Гочиташвили, А.Инашвили, Г.Абулашвили, П.Вардосанидзе).
 • Потери давления при нестационарных процессах в переходных дросселирующих патрубках для гасителей гидравлических ударов. Сборник трудов "Горная механика и стационарные установки", "Мецниереба", Тбилиси, 1996 (Соавторы: Д.Сулаберидзе, В.Турабелидзе).
 • Стенд для экспериментального определения коэффициента гидравлических сопротивлений трубопроводов и местных сопротивлений гидротранспортных систем. Бюллетень изобретений, №22, 1994. Патент Российской Федерации №2023937 (соавторы: Л.Махарадзе, Г.Махарадзе) .
   გამოგონებები (პატენტები):
 
 • Подъемный обратный клапан. Бюллетень изобретений, №22, 1994. Патент Российской Федерации №2023926 (соавторы: Л.Махарадзе, Г.Махарадзе, К.Гвелесиани).
 • Устройство для гашения гидравлического удара в гидротранспортных установках. Бюллетень изобретений, №23, 1993. А.с. СССР №1822920 (соавторы: Л.Махарадзе, Г.Махарадзе, К.Гвелесиани).
 • Установка для транспортирования гидросмеси. Бюллетень изобретений, №9, 1993. А.с. СССР №1799832 (соавторы: Л.Махарадзе, Г.Махарадзе) .
 • Установка для транспортирования гидросмеси. Бюллетень изобретений, №1, 1992. А.с. СССР №1703587 (соавторы: Л.Махарадзе, Г.Махарадзе).
 • Обратный клапан. Бюллетень изобретений, №12, 1992 (Соавторы: Л.Махарадзе,  Г.Махарадзе). 
 • Трубопровод гидротранспортной системы. Бюллетень изобретений, №38, 1992. А.с. СССР №1768479 (соавторы: Л.Махарадзе, Г.Махарадзе, Т.Гочиташвили).
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
   

 

 

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • "Locations of Intermediate Pump Stations in Multi-Stage Hydrotransport Systems Operating Without Flow Break” - მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: «Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов» - დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა,  8-11 ოქტომბერი, 2013 წ. 

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   01/10/2018