საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

nnnnn

ცენტრის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - აკად.დოქტორი გიორგი ჯავახიშვილი

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი წარმოადგენს ინსტიტუტის სტრუქტურულ ერთეულს და ფუნქციონირებს ამ უკანასკნელის წესდების საფუძველზე.

ძირითადი სამეცნიერო-საპროექტო მიმართულებები:
 • სამოქალაქო, სამრეწველო და მიწისქვეშა შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული და არქიტექტურული პროექტების მომზადება.
 • კონსტრუქციების საანგარიშო სქემების დადგენა და მათი გაანგარიშება.
 • ობიექტის მშენებლობის პროცესში გამოვლენილი ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტა.
 • საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება.
 • სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
 • აზომვითი სამუშაოების წარმოება.
 • დეფექტური აქტების შედგენა.
 • შენობა-ნაგებობების ელექტრომომარაგების, წყალსადენ-კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემების დაპროექტება.
 • საყრდენი გეოდეზიური ქსელის შექმნა და გეოდეზიური წერტილების განსაზღვრა.
 • გეოდეზიური წერტილების ადგილზე პოვნა და საველე ტოპოგრაფიული აგეგმვა.
 • ტერიტორიის აერო-ფოტო გადაღება.
 • საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები.


მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:
 • GPS - სისტემა Leica GS-08 plus.
 • ტაქეომეტრი (Total station) Leica TS-09 plus.
 • DJI Phantom 4 PRO plus.


              


         


                                               პერსონალი

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის უფროსი, მთ. მეცნ. თანამშრომელი;
პროექტების მთავარი ინჟინერი
კონსტრუქტორი
არქიტექტორი
ხარჯთაღმრიცხველი
წამყვანი სპეციალისტი
უფროსი სპეციალისტი
უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი