მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია

.

ლაბორატორიის გამგე - აკადემიკოსი, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფ. ლევან ჯაფარიძე

.

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია სტრუქტურულად შედის მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრში.

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები:
  • გვირაბების და მიწისქვეშა ნაგებობების სტატიკურ, რეოლოგიურ და დინამიკურ დატვირთვებზე ზღვრულ მდგომარეობებზე გაანგარიშების მეთოდების, მათი კომპიუტერული პროგრამების და ტექნიკური სახელმძღვანელოების შექმნა, მათი გამოყენება კონკრეტულ პროექტებში.
  • გვირაბების და მიწისქვეშა ნაგებობების ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა და შეფასების მეთოდების სრულყოფა;
  • სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკური, კომუნალური, სპეციალური და სხვა დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის და რეკონსტრუქციის სრულყოფა, მიწისქვეშა გვირაბების საიმედო და ეკონომიური გაყვანის ტექნოლოგიების და სამაგრი კონსტრუქციების შექმნა;
  • ბუნებრივი, ხელოვნური და ტექნოგენური ფერდობების მეწყრული მოვლენების მიმართ მდგრადობის შეფასების და მის უზრუნველყოფისთვის საჭირო საინჟინრო-გეოტექნიკური სისტემების გაანგარიშება და დაპროექტება.
კომერციალიზაციისათვის მომზადებული სამუშაოები:
  • მიწისქვეშა ნაგებობის ”ზღვრულ მდგომარეობებზე გაანგარიშების” მეთოდები და კომპუტერული პროგრამები;
  • მეწყერსაშიში ფერდობების მდგრადობის შეფასების და მისი უზრუნველყოფისთვის საჭირო გეოტექნიკური დაპროექტების კომპიუტერიზებული მეთოდები.


 

პერსონალი

ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაბორატორიის გამგე, მთ. მეცნ. თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
სპეციალისტი
ინჟინერი