კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

ჯგუფის სამეცნიერო - პრაქტიკული აქტიურობის ძირითადი მიმართულებები:

1. მცირე ტვირთამწეობის თვითმავალი სატვირთო გზის დპროექტება და გაანგარიშება;
2. სხვადასხვა ტიპის ურბანული და სატვირთო გზების პროექტების უსაფრთხოების ანალიზი და ექსპერტიზა;
3. ფოლადის ბაგირების მაგნიტური დეფექტოსკოპია;
4. საფეხმავლო დაკიდებული ხიდების გაანგარიშება და მონტაჟი;
5. ინდივიდუალური საბაგირო - საევაკუაციო და დასაშვები სისტემების დამუშავება;
6. რთული ბაგირ-ღეროვანი სისტემების გათვლის თანამედროვე მეთოდების დამუშავება;
7. სხვადასხვა დანიშნულების დროებითი საყრდენი კონსტრუქციების გრუნტთან ჩამაგრების საშუალებების გათვლა და მონტაჟი;
8. საანკერე მოწყობილობების გრუნტთან კავშირის შემოწმება 5 ტძ -მდე ნორმალური დატვირთვის შემთხვევაში;
9. საბაგირო გზაების მოწყობის და უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესების დამუშავება და განახლება;

მობილური საბაგირო გზა თვითმავალი ვაგონით;
1. ახალი ტიპის ბუნიკი თვითმავალი მობილური საბაგირო გზისათვის;
2. გარსული ტიპის ანკერიმობილური საბაგირო გზის სახაზო ნაგაბობების გრუნტთან ჩამაგრებისათვის;
3. რთული ბაგირ-ღეროვანი სისტემების გათვლის თანამედროვე მეთოდები;
4. ფოლადის ბაგირების მაქნიტური დეფექტოსკოპია;
5. საანკერე მოწყობილობების გრუნტთან კავშირის შემოწმება 5 ტძ -მდე ნორმალური დატვირთვის პირობებში;

პერსონალი

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნ. თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ინჟინერი