აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია


თანამედროვე მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა ცალკეული სახელმწიფოებისა და არასახელმწიფოებრივი სუბიექტებისაგან მომდინარე ტერორისტული საფრთხეები. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის მიხედვით „საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებული რეგიონების არსებობა ხელსაყრელ გარემოს ქმნის საერთაშორისო ტერორიზმისა და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულისათვის. ქვეყნისთვის განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია სახელმწიფოთა მიერ ორგანიზებული ტერორისტული ქმედებები. არსებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის და რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის შემდეგ იგი ამ ტერიტორიებს იყენებს საქართველოში ტერორისტული აქტების განხორციელების მიზნით ტერორისტების შესარჩევად და მოსამზადებლად“. https://mod.gov.ge/uploads/2018/pdf/NSC-GEO.pdf

აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორიის სამუშაოების ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების ზემოქმედებისაგან ხალხის, ინფრასტრუქტურის ობიექტებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაცვის მეთოდებისა და საშუალებების სრულყოფა.

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები:
 • ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების საფრთხის დონის შეფასება;
 • სტრატეგიული მნიშვნელობის სამრეწველო და თავდაცვის ნაგებობების აფეთქების ზემოქმედებისაგან დამცავი სისტემები;
 • სამოქალაქო და სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებების დაცვის დონის შეფასება ნაღმის აფეთქების ზემოქმედებისაგან;
 • ფეთქებადი და საბრძოლო მასალების საწყობების შემთხვევითი აფეთქებისაგან დაცვა;
 • სამშენებლო კონსტრუქციების აფეთქებამედეგობის ამაღლება დამცავი შრის გამოყენებით;
 • ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტირების სისტემის სწრაფმოქმედებისა და საიმედოობის ამაღლება,
 • მიწისქვეშა და ზედაპირულ ნაგებობებზე აფეთქების ზემოქმედებისას განვითარებული დინამიკური დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდები;
 • დარტყმითი ტალღის ჩახშობის პროცესების შესწავლა, ჩამხშობი აგენტების შერჩევა და აფეთქებისგან დამცავი ბარიერის მახასიათებლების დადგენა.
ექსპერიმენტული ბაზა:

აფეთქების ეფექტის ექსპერიმენტული კვლევები სრულდება ინსტიტუტის მიწისქვეშა კამერაში, რომელიც აღჭურვილია აფეთქების პროცესების კვლევის თანამედროვე სამეცნიერო აპარატურით.

 

კომერციალიზაციისათვის მომზადებული სამუშაოები:
 • გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან ხალხისა და მოწყობილობის დამცავი ავტომატური სისტემა;
 • აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირებისა და სამაშველო სამსახურისთვის ინფორმაციის გადაცემის უმავთულო სისტემა.
ტექნიკური მხარდაჭერა, რომელსაც უზრუნველყოფს ლაბორატორია:
 • სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების აფეთქების ზემოქმედებისაგან დაცვისა და ანტიტერორისტული ღონისძიებების შემუშავება;
 • ფეთქებადი და საბრძოლო მასალების საწყობების უსაფრთხოების ღონისძიებების დაპროექტება;
 • აფეთქების ენერგიის ჩამხშობი ბარიერებისა და აფეთქებამედეგი კონსტრუქციების შერჩევა;
 • სამშენებლო კონსტრუქციების აფეთქებამედეგობის ტესტირება;
 • აფეთქების ზემოქმედებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა ამოცანები,
 • მაგარი ქანებისა და ბეტონის აუფეთქებლად რღვევის პროექტის შემუშავება (აუფეთქებლად დამრღვევი აგენტის გამოყენებით).
სამეცნიერო პროექტები:
 • ISTC № G-2209. აფეთქებებისაგან დამცავი სისტემა, 2016–2019, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი.
 • NATO SPS 984595. მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან, 2014 -2017, ნატოს სამეცნირო პროგრამა“ მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის“.
 • დ-13/02. გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება, 2012 -2015, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 • დ-491, ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისას ხალხის დამცავი ავტომატური სისტემა, 2009-2012, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 • NATO #SfP980981, მიწისქვეშა ნაგებობებში ხალხისა და მოწყობილობის ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის სისტემის შემუშავება",2005-2010,
 • ნატოს სამეცნიერო პროგრამა “მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვისთვის” .2005-2010,
 • GRDF 4022-TB-07. აუფეთქებლად დამრღვევი ნივთიერების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მინერალური ნედლეულის ბაზაზე, 2007-2008, საქართველოს კვლევებისა და განვითარების ფონდი.
 • CRDF G2-2483-TB-02, ხალხის დაცვა ტერორისტული აფეთქებისაგან მიწისქვეშა ნაგებობებში, 2002-2003, აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი.

პერსონალი

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი სპეციალისტი
ინჟინერი