120 მეტრამდე დაკიდებული ხიდის ბაგირთა სისტემის გათვლის გამარტივებული კალკულატორი
საწყისი მონაცემების შეტანა
ჰორიზონტალური სიგრძე L -
ბაგირის გაკიდების მაქსიმალური ნიშნული Eh -
ბაგირის გაკიდების მინიმალური ნიშნული El -
1 მ. ბაგირის წონით გამოწვეული დატვირთვა q0 - ნ/მ
ბაგირის ნორმ. დასაშვები დაჭიმულობა Hn - კნ
1 მეტრ ბაგირზე მოსული დატვირთვა q1 - ნ/მ
ბაგირის დაჭიმულობის მარაგის კოეფიცინეტი k -

  გათვლის შედეგები
  h დონეთა სხვაობა გაკიდების წერტილებს შორის ---
  H ბაგირში დაჭიმულობის ჰორიზონტალური მდგენელი --- კნ
  βmax ბაგირის გაკიდების წერტილებში ჰორიზონტთან დახრის კუთხის მაქსიმალური მნიშვნელობა --- გრად.
  Tmax მაქსიალური დაჭიმულობის მნიშვნელობა ბაგირში --- კნ
  fL/2 ბაგირის ჩაკიდულობა მალის შუაში ---
  • L - ორ წერტილს შორის გაკიდებული ბაგირის მალის ჰორიზონტალური სიგრძე, მ;

  • El - ბაგირის გაკიდების წერტილის დაბალი ვერტიკალური დონის ნიშნული, მ;

  • Eh - ბაგირის გაკიდების წერტილის მაღალი ვერტიკალური დონის ნიშნული, მ;

  • h - დონეთა სხვაობა ბაგირის გაკიდების წერტილებს შორის (ლიმიტირებულია) h<=L/25, მ;

  • Tmax - მაქსიმალური დაჭიმულობის მნიშვნელობა ბაგირში (აიღება ბაგირის გაკიდების მაღალ ნიშნულთან), კნ;

  • H - ბაგირში დაჭიმულობის ჰორიზონტალური მდგენელი, კნ;

  • fl/2 - ბაგირის ჩაკიდულობა მალის შუაში, მ;

  • βmax - ბაგირის გაკიდების წერტილებს შორის გავლებული ქორდის დახრის მაქსიმალური კუთხე ჰორიზონტთან, გრად.;

  • Hn - შერჩეული ბაგირის ნორმირებული დასაშვები დაჭიმულობა (აიღება სტანდარტების ცხრილიდან);

  • q0 - 1მ ბაგირის საკუთარი წონით გამოწვეული დატვირთვა;

  • q1 - 1მ ბაგირზე მოსული განაწილებული დატვირთვა;

  • k - ბაგირის დაჭიმულობის მარაგის კოეფიცინეტი
   (საორიენტაციოდ k >= 3.3);

  table IMG

  გთხოვთ თქვენი შენიშვნები მოგვაწოდოთ მისამართებზე:
  lasha.tavlalashvili@gau.edu.ge
  ან
  g_nozadze@yahoo.com