თანამშრომლები

ადმინისტრაცია
დირექტორი
დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
დირექტორის მოადგილე, საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის კოორდინატორი
რეფერენტი-შესყიდვების კოორდინატორი
საქმისწარმოების სამმართველო
სამმართველოს უფროსი - საქმეთა მმართველი, საიდუმლო საქმის მწარმოებელი
საქმის მწარმოებელი
სპეციალისტი
აღმრიცხველი–არქივარიუსი
საფინანსო სამსახური
საფინანსო სამსახურის უფროსი – მთავარი ბუღალტერი
ინჟინერ–ეკონომისტი
ბუღალტერი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი ინჟინერი
წამყვანი სპეციალისტი
ბურღვის ოსტატი
ბურღვის ოსტატის დამხმარე
საწყობის გამგე
უფროსი სპეციალისტი
ქსელის ადმინისტრატორი
უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი
სანტექნიკოსი
ენერგეტიკოსი
მძღოლი–კურიერი
მეეზოვე-დამლაგებელი
დამლაგებელი
დამლაგებელი
სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტი
სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, სამეცნიერო პროგრამების მენეჯერი
სამეცნიერო პროექტების კოორდინატორი
სამეცნიერო პროექტების კოორდინატორი
ბიბლიოთეკარი
ბიბლიოთეკარი
მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია
განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის გამგე, მთ. მეცნ. თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ტექნიკოსი
საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
სპეციალისტი
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნ. თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ინჟინერი
ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია
განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის გამგე,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ინჟინერი
მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე,  მთ. მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ტექნიკოსი
აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი სპეციალისტი
უფროსი სპეციალისტი
ინჟინერი
ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
კონსულტანტი
სპეციალისტი
სპეციალისტი
სპეციალისტი
ინჟინერი
ინჟინერი
ტექნიკოსი
ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
სპეციალისტი
სპეციალისტი
ინჟინერი
ინჟინერი
ტექნიკოსი
საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი
საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის უფროსი, მთ. მეცნ. თანამშრომელი;
პროექტების მთავარი ინჟინერი
კონსტრუქტორი
არქიტექტორი
ხარჯთაღმრიცხველი
წამყვანი სპეციალისტი
უფროსი სპეციალისტი
უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი