პუბლიკაციები 2018
 • ნ.შეყრილაძე, ი.სამხარაძე, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, გ.ჩქარეული
  ბნელი ხევის დაჟანგული მადნების გამოტუტვის ტექნოლოგიური შფასება ("სვეტის" ტესტი). „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 51–54

 • ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი, ა.ბაბაკიშვილი
  ახალი შემკრები რეაგენტის MD 207883-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 46–51

 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე
  გაუმჯობესებული კონსტრუქციის სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის ხერხით. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 43–46

 • ო.ლანჩავა, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი
  სითბოსა და ჰიგროსკოპული მასის არასტაციონარული გადაცემა მეტროს სავენტილაციო ჭავლსა და გარშემომცველ სამთო მასივს შორის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 34–43

 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  კუდებსაცავებისა და კაშხლების მონალექი მანაწილებელი მილსადენების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(40), თბილისი, 2018. გვ. 29–34

 • ლ.ჯაფარიძე
  სეისმური P და S ტალღებით და გეოსტატიკური ძალებით გამოწვეული შიგა ძალვების გაანგარიშება წრიული კვეთის გვირაბის კონსტრუქციაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე ტ.12, №1, 2018

პუბლიკაციები 2017
 • მ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი, ნ. ჩიხრაძე
  სინთეზი და მექანიკური ლეგირება Ti-Al-B-C-ის სისტემაში. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ.

 • ლ.ჯაფარიძე, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი
  დინამიკურობის ფაქტორი დარტყმითი დატვირთვისას ცილინდრული ფორმის ნიმუშების გამოცდის პროცესში. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ.

 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი
  ბოჭკოებით გაძლიერებული კომპოზიტები ეპოქსიდურ-პოლისულფიდური მატრიცით, ქარის ენერგეტიკული სისტემებისთვის. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ.

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია
  თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 35–37

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძებეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ვ.ჯღამაია
  მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107–110

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ი.გოგოლაური
  თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102–106

 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, გ.ჯავახიშვილი, ნ.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე
  მადნეულის საბადოს სპილენძ–ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის შესწავლა ოპტიმალური მართვის მიზნით. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N4(80), 2017. თბილისი

 • ო.ლანჩავა, გ.აბაშიძე, დ.წვერავა
  მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის. მე–7 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი. ბუქარესტი (ტომი 18, ისს ს1) 2017

 • ო.ლანჩავა, ნ.ბოლაშვილი, კ.წიქარიშვილი
  წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა–კვლევის ზოგიერთი შედეგები. ლამბერტის გამომცემლობა, (მონოგრაფია), საარბრუკენი, გერმანია, 2017.

 • ო.ლანჩავა, ნ.ილიაში
  მეტროს ჰაერის თერმული გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. სინჟინრო მეცნიერებათა და ინოვაციების ჟურნალი. ტომი 2, გამოცემა 2, საგამომცემლო სახლი AGIR. ბუქარესტი, რუმინეთი, 2017

 • ლ.ტყემალაძე, ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, მ.ცარკოვი, ო.ჩუდაკოვა
  ახალი ტიპის, ნაკლებად ჰალოგენური, ეკო–უსაფრთხო ცეცხლგამძლე ფხვნილების და ქაფის შერჩევა. ISSN 1314-7234, ტომი 11, საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციები, ეკოლოგია და უსაფრთხოება, ბულგარეთი, 2017

 • ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი
  ზეგამტარი და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების წარმოება, ცხელი დარტყმითი ტალღბით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საინჟინრო, ტექნოლოგიური და გამოყენებითი მეცნიერებების კვლევა. ტომი 8, #1, 2017, საბერძნეთი

 • ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი
  ერთ საფეხურად დამზადება ზეგამტარი MgB2 -სა და ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების, ცხელი დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საერთაშორისო ჟურნალი გამოყენებითი მეცნიერებების შესახებ, 0973–4562, ტომი 12 #14, 2017.

 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ა.დგებუაძე, გ.მამნიაშვილი
  ნანოსტრუქტურული W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017

 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კესკესი, გ.თავაძე
  დარტყმითი ტალღებით თმს–ით Ta-Al კომპოზიტების თხევადი ფაზის კონსოლიდაცია. მე–14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის შესახებ, 2017 წ. Book of abstracts.

 • მ.ნადირაშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე
  ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების განვითარებაში. მულტიდისციპლინარული მსოფლიოს სიმპოზიუმი "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში" – შრომები. ჩეხეთი, ქ.პრაღა, 2017 წ. 11–15 სექტემბერი

 • ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.შატბერაშვილი, დ.ხომერიკი
  მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი

 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, დ.ხომერიკი, ს.ხვედელიძე
  ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა. "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში" მე–17 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ბულგარეთი, ალბენა, 25 ივნისი –5 ივლისი

 • ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ატამანოვი, გ.სმაგულოვა
  წყლის ბარიერის გამოყენება დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ზემოქმედების ჩახშობის მიზნით. ჟურნალი "Горение и плазмохимия", ტ.15, #3, 2017. გვ:228–237. ალმა–ატა, ყაზახეთი (ISSN #1683-390)

 • ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი ნ.ბოჭორიშვილი, ზ.მალვენიშვილი
  წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე–9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში. 13–15 სექტემბერი, 2017, ალმა–ატა, ყაზახეთი

 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი
  გვირაბებში დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ჩახშობის ჰიბრიდული სისტემა. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები დამცავი სისტემების დაპროექტებისა და ანალიზის დარგში (DAPS 2017), 29 ნოემბ.-1 დეკემბ. 2017. მელბურნი, ავსტრალია

 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების ჩახშობის კონცეფცია და დამცავი სისტემის დაპროექტება. მე–17 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები აფეთქების ნაგებობებზე გავლენის დარგში. 16–20 ოქტომბერი, 2017. ბად–ნოიენარი, გერმანია

 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, დ.ტატიშვილი
  აფეთქების ჭარბი წნევების ჩახშობაზე წყლის ბარიერის მდებარეობის გავლენის ექსპერიმენტული კვლევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი

 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი
  მეთანის აფეთქების ჩახშობა ქვანახშირის შახტებში წყლის ბარიერის საშუალებით. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი

 • მ.ნადირაშვილი, ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე
  ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 52–58.

 • ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე
  სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 45–52.

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ზ.ხოკერაშვილი, ნ.არუდაშვილი
  დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 37–45.

 • ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენი მაგისტრალის შემდგენი მილების შეერთების ადგილების მასში მიმდინარე ჰიდროდინამიკურ პროცესებზე გავლენის ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 36–37.

 • თ.ფირცხალავა
  ლავის სადღეღამისო დატვირთვის გაანგარიშება სქელი ფენის დამუშავებისას ჭერისეული ნახშირის სიზრქის გამოშვებით. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 21–26.

 • მ.ბასილაძე, დ.ჩომახიძე
  ქვანახშირის მრეწველობის მდგომარეობა საქართველოში დღესდღეობით და მისი განვითარების ზოგადი კონცეფცია. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 13–16.

 • ლ.მახარაძე
  Pressure Hydrotransport System Main Pipeline Strength Calculation. Proceedings of the 18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic. ISSN 0867-7964. pp.201-208.

 • თ.გობეჯიშვილი
  პლასტიკური და დრეკადი დეფორმაციების ზონების საზღვრების და საყრდენი წნევის სიდიდის დამოკიდებულება ქანების მასივის მექანიკური და გეომეტრიული მახასიათებლებისაგან. "სამთო ჟურნალი", #1(38), თბილისი, 2017. გვ. 198–207.

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე
  კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 164-173

 • ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე
  ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 119–126

 • ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური, გ.თხელიძე
  ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 116–119

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი
  სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 92–96

 • ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92

 • ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი
  დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 80–83

 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა
  ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85

 • თ.ფირცხალავა, ნ.ბოჭორიშვილი
  გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის ანდეზიტის საბადოზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 226 –230

 • თ.ფირცხალავა
  ნახშირის სქელი ფენების დამუშავება ჭერისეული ნახშირის შრის გამოშვებით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 71 –75.

 • გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე, ნ.ბოჭორიშვილი
  დარიშხანი – მნიშვნელოვანი მინერალი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 53–57

პუბლიკაციები 2016
 • მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი
  ტიტან-ალუმინ-ბორ-ნახშირბადის შემცველი ფხვნილების სინთეზი და კომპაქტირება აფეთქებით. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052014/pdf  
 • ნ.ჩიხრაძე
  აფეთქებით დატვირთვის და ნეიტრონული დასხივების გავლენა ტიტანისა და სპილენძის მექანიკურ თვისებებზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052015/pdf 
 • ე. გვაზავა, ნ. მაისურაძე, ი. სამხარაძე
  ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf 
 • ა. შეყილაძე, ო. კავთელაშვილი, მ. ბაღნაშვილი
  ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience,
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf 
 • ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, ი. ახვლედიანი
  ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf 
 • ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი. ახვლედიანი, ნ. ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი
  ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf 
 • ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე
  ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო ასოციაციის (IAPS4 -2016) კრებული „დამცავი სტრუქტურების პროექტირება და ანალიზი“, 2016, ტიანჯინის უნივერსიტეტი, ჩინეთი.
 • რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, მ.თუთბერიძე, თ.რუხაძე, დ.თევზაძე
  დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016.
 • ს.ხომერიკი, ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი
  ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“ საკონფერენციო სერია, 44 (2016) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf 
 • ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, გ. შატბერაშვილი, ნ. აბესაძე, ა. აფციაური
  უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016.
 • ა. ხვადაგიანი, ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი
  ფეთქებადი ნივთიერება და ქიმიური სინთეზი. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 66-69
 • ლ.ჯაფარიძე
  მხები ძაბვები ქანების და სხვა მყარი მასალების გაჭიმვაზე სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე“, ტ-10, №3. თბილისი, 2016. (10 გვ.)
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა, თ.გობეჯიშვილი
  წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89
 • მ.ლოსაბერიძე
  პერიოდული ნორმალური დატვირთვით გამოწვეული დრეკად–პლასტიკური ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 72 –74
 • ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე, ნ. აბესაძე
  თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58
 • ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, კ.პეროვი, ს.სტერიაკოვა
  სამთო მანქანების დეტალების მაგნიტურ–იმპულსური დამუშავება მათი განმტკიცების მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 49 –50
 • გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე
  საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49
 • ვ.სილაგაძე, ლ. მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39
 • მ. ბაღნაშვილი
  დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციით გამდიდრების კვლევის შდეგები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 28 –31
 • თ. ფირცხალავა
  ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავების პერსპექტიული ტექნოლოგიური სქემა. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 23 –28
 • გ.კაპანაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ერქომაიშვილი, მ.ბასილაძე
  ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთო–ტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118–121
 • მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე
  ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118
 • ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე
  სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ:77.
 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი
  ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი–მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 61–64
 • დ.გელენიძე, ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ზ.თადუმაძე
  ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის თერმული პლაზმური რკალის ღუმლის ელექტრომომარაგების სქემის დამუშავება და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 57-61
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ნ.ღუღუნიშვილი
  სპილენძ–ოქროს შემცველი მადნების გამდიდრებადობის უნარის შესაფასებელი მოწყობილობა. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 45–49.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე
  დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 41–45.
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა
  ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 41.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, თ. გეგეჭკორი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016. Pages: 227-230
 • ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ლ.კეშკეში, ბ.გოდიბაძე, გ.თავაძე
  Shock-assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ს.აიდინიანი, ჰ.კირაკოსიანი, ბ.გოდიბაძე, დ.ლესუე, მ.გუტიერესი
  Synthesis and fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016. Pages:16-18
უკან1 2 3 4 შემდეგ